Приемен изпит

Приемният изпит се провежда в две части. 

Първата се състои в писмен превод на публицистичен текст от английски на български и/или от френски на български. Кандидатите с двата езика полагат изпити по превод от двата езика. Разрешено е ползването на речници на хартиен носител.

Издържалите писмения изпит с успех най-малко мн. добър (4,50) се допускат до устен изпит, който проверява общата култура и говорните умения на кандидатите.

Устният изпит протича под формата на събеседване на английски и/или френски език. Въпросите, задавани от изпитната комисия, целят да проверят общата култура на кандидатите, комуникативните им умения, интереса им към съответната магистърска програма, мотивацията им за избор на бъдещата професионална реализация като преводачи на разнообразни видове текстове.

За участие в класирането общият успех от писмения и устния изпит трябва да бъде най-малко мн. добър (4,50).