Дипломиране

Как завършва обучението в МП „Превод“?

Обучението в магистърска програма „Превод“ завършва със защита на магистърска теза.

Темата на магистърската теза трябва да е от областта на преводознанието и практическите проблеми на превода, да бъде значима и да предполага аналитична разработка на конкретен, ограничен по обем материал, като изборът бъде убедително защитен.

Анализът на материала трябва да ползва определен научен метод и да се опира на натрупаните през обучението теоретични знания. Анализът трябва да бъде самостоятелен и сериозен. Теоретичната литература също да бъде представена аналитично, а заключенията да формулират и обобщават реалните резултати от анализа. Работата трябва да е написана на английски или на френски език и да показва много добро владеене на езика.

Магистърски тези

Дипломантът в МП „Превод“ може да избере един от следните три типа магистърски тези:

Анализ на проблеми на превода

Анализ на значим проблем или набор от свързани проблеми в преводен текст или група тематично или жанрово свързани текстове, в съпоставка с изходните текстове, придружен от самостоятелен превод на студента на непревеждан текст от същата област и проблематика.

 1. За студентите с един чужд език:

Аналитична част: минимум 30 стандартни страници*, написани на съответния чужд език.

Преводна част: минимум 30 стандартни страници превод на български език на оригинален, непревеждан досега текст.

 1. За студентите с два чужди езика:

Аналитична част: минимум 30 стандартни страници, написани на първия чужд език.

Преводна част: по минимум 15 страници превод на оригинален, непревеждан досега текст на всеки от двата езика.

*Стандартната страница е с обем 1800 знака, преброени заедно с интервалите. В описанията на преводните части на всеки от трите типа магистърски тези обемът в стандартни страници се отнася до превода на български език.

Личен превод и анализ на проблемите

Самостоятелен превод от чуждия език на български на непревеждан текст, придружен от анализ на значим проблем или набор от проблеми, които дипломантът е преодолял в работата върху собствения си превод.

 1. За студентите с един чужд език:

Преводна част: минимум 40 стандартни страници.

Аналитична част: минимум 20 стандартни страници, написани на съответния чужд език.

 1. За студентите с два чужди езика:

Преводна част: минимум 30 стандартни страници превод на оригинален, непревеждан досега текст на първия език плюс 15 стандартни страници превод на оригинален, непревеждан досега текст на втория език, свързан като проблематика или тема с текста на първия език.

Аналитична част: минимум 15 стандартни страници анализ, написани на първия чужд език, върху собствения превод от първия език. Върху превода от втория език не се пише коментар и анализ.

Глосар на термини

Глосар на термини в определена специализирана област и техните преводни съответствия на български език.

 1. За студентите с един чужд език:

Речникова част: минимум 800 лексикографски единици.     

Аналитична част: 15-20 страници, написана на съответния чужд език.

Преводна част: 30 страници превод на оригинален, непревеждан текст от съответната област, в който да се употребяват някои от включените в глосара единици.

 1. За студентите с два чужди езика:

Речникова част: минимум 800 лексикографски единици, извлечени от корпус на първия чужд език.     

Аналитична част: 15-20 страници, написани на първия чужд език.

Преводна част: по 15 страници превод на оригинален, непревеждан текст от съответната област на всеки от двата езика.

Внимание!

При глосари на тясно специализирани теми е задължително да има външен консултант  специалист.

Подаване на предложение за теза

Молбата, резюмето, библиографията и декларацията, които съставляват предложението за магистърска теза (можете да изтеглите формуляри от тук), се изготвят от студента под ръководството на научния ръководител.

Всеки студент е длъжен да провери за плагиатство окончателния вариант на своето резюме за магистърска теза в Moodle в специално създаденото за целта задание “Upload your MA thesis proposal for review” в следния курс Department of English and American Studies: MA Thesis Proposals, като преди това се запише в него като студент със своя профил. Няма парола за записване.

Изброените по-горе документи се предават с необходимите подписи в електронен вид до инспектора на съответната катедра до 15-о число на всеки месец от академичната година. Обсъждат се и се одобряват от състава на катедрения съвет на следващото редовно катедрено заседание.

Изисквания за процеса на писане

Катедра Англицистика и американистика“ и катедра „Романистикаприлагат Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи“ – ОКС Магистър“:

 1. В процеса на писане дипломантът редовно се консултира с научния си ръководител, представя му завършените отделни части и цялостната теза с нанесените корекции, препоръчани от ръководителя, и му изпраща окончателната версия на работата си в PDF формат. В завършената магистърска теза всички източници трябва да са правомерно използвани и правилно упоменати, а делът на преките цитати не трябва да надхвърля 20 % от целия текст.
 2. Допуска се смяна на научния ръководител, когато това се налага при извънредни обстоятелства (заболяване, творчески отпуск или други основателни причини). За целта дипломантът подава молба до ръководителя на катедрата, придружена от потвърждение на стария и новия научен ръководител.

Изисквания за съдържанието и формата

 1. Целесъобразност на заглавието  спрямо  темата  и  тезата  на  дипломната работа.
 2. Недвусмислено дефиниране на изследователския проблем.
 3. Ясно и стегнато поставяне на целите на дипломната работа и обекта на изследване.
 4. Оправдан избор на прегледа на научната литература, който не е само преразказ на научни трудове, а синтезирани тези, научни постановки и становища на теоретици и научни работници с оглед на темата и тезата. Методологията за събиране и анализ на емпиричния материал отговаря на целите на изследването и е валидна за целия корпус.
 5. Извеждане на теза, която да отговаря на поставените цели, да насочва точно към изследователския проблем и да представлява оригинална интерпретация спрямо досегашните научни разработки в дадената област.
 6. Структурираност на научната разработка – наличие на увод, глави със секции и подсекции, заключение и библиография.
 7. Всяка от главите по логически начин и обективно представя илюстративен материал, който доказва тезата и поставените в увода задачи. Заключението не представлява преразказ на уводната част, а е извод от илюстративния материал и отговор на целите от увода, както и на зададената теза.
 8. Текстът показва компетентност при изграждане на абзаца на научния текст и демонстрира способността за свързване на изреченията и абзаците в смислено цяло. Владеене на начините за прилагане и изразяване на причинно-следствени връзки и методите за сравнение и съпоставяне, описание, дефиниция, класификация, подбор на уместни примери.
 9. Отлично владеене на начините за цитиране. Употребата само на един от стиловете за цитиране—напр. MLA, APA или Chicago Manual of Style.
 10. Дипломната работа е написана самостоятелно и всички източници са коректно използвани, посочени и цитирани според т. 9 по-горе. Неизпълнението на това условие представлява плагиатство. При доказано плагиатство от рецензента работата не се допуска до защита. Плагиатство може да бъде доказано и от комисията за защита на дипломните работи (виж Раздел IV).
 11. Дипломната работа е написана грамотно и четливо на съответния чужд език, без сериозни езикови грешки и използва адекватен научен стил.
 12. Дипломната работа поддържа дистанциран и обективен тон.

Процедура и изисквания по предаване

ВАЖНО: Съгласно чл. 6.8 от Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни изпити и дипломни работи „[а]ко заключенията на научния ръководител и/или на рецензента са отрицателни, студентът не се допуска до защита на дипломна работа.“

Преди предаване на дипломната си работа дипломантът е длъжен да направи проверка за плагиатство според Процедурата за проверка на оригиналност. За целта той трябва да се запише в създадения за целта курс за съответната магистърска програма в Moodle и да качи окончателния вариант на дипломната си работа (само като Word документ, формат doc или docx), като в процеса на предаване потвърди авторството на работата си електронно в Moodle чрез избор на съответната опция.

След получаване на доклада за сходство в Moodle дипломантът уведомява своя научен ръководител за резултата. При липса на неправомерно заимстване на текст от чужди източници научният ръководител взема решение за даване на ход на защитата, приема доклада за сходство чрез съответната опция и попълва необходимата за целта документация, а дипломантът предава дипломната си работа в електронен и хартиен вариант. При дребни технически проблеми той може да върне доклада за корекция. Ако при проверката на доклада за сходство и на съдържанието на дипломната работа се установи наличие на неправомерни заимствания, или ако работата не отговаря на изискванията за дипломна работа, дипломната работа се спира от защита.

Магистърските тези се предават на хартиен носител и в електронен вид в съответната катедра най-късно 25 дни преди датата на съответната защита (ва подвързани екземпляра на хартия, 1 с твърда корица и 1 – със спирала, в който дипломантите прилагат оригиналния текст на преводната част по начин, удобен за успоредно четене с превода от страна на рецензента). При предаване на магистърските тези дипломантите подписват и декларация за авторство на хартия.

Десет дена преди датата на защитата кандидатите трябва да подадат молба за допускане до защита в Отдел „Студенти“ (211 каб. в Ректората).

Дипломантите получават рецензия на магистърската си теза най-късно 5 дни преди датата на защитата.

Окончателният график с имената на студентите, допуснати до защита, както и мястото за провеждане на публичната защита се обявяват 3 дни преди датата на защитата на сайта на катедрата.

Допълнителна информация

Технологията на научното изследване, написване и оформление на магистърската теза, както и административните процедури, свързани със защитата, се разглеждат подробно в задължителния курс „Методология на научното изследване и на научния текст“, който се провежда през третия семестър на обучението.

Сесии за защити на магистърски тези

Сесиите за защити на магистърски тези се провеждат два пъти годишно: през октомври и през април, съгласно Академичния календар на ФКНФ.

Точната дата на защитите се определя от комисията в съответната катедра и се оповестява по подходящ начин.

Защита на магистърските тези

Процедурата се извършва публично на предварително обявено място и съгласно график, изготвен от комисията по защитите и публикуван на сайта на Катедрата. Защитата започва с кратко представяне на работата от дипломанта в рамките на 8-10 минути максимум. В представянето си дипломантите не описват подробно структурата на работата по глави и раздели, а се придържат към следното съдържание:

 • тема
 • обект на изследване
 • цели на изследването
 • методи/методология/теоретична рамка/аналитичен модел
 • постигнати резултати/изводи
 • мотивация за избора на текст за превод: връзка с аналитичната част; възприет подход към решаване на основни преводни проблеми.

При представянето си дипломантите могат да ползват бележки, но без да четат от предварително написан текст. На пауърпойнт е допустимо да се представят само графики, статистики и др. При необходимост от такъв елемент в презентацията материалът да се подготви задължително във формат на Microsoft Office.

След изслушването на рецензията дипломантът отговаря на поставените в нея въпроси и отправените критики, както и на въпросите, зададени от комисията и от публиката.