Избираеми дисциплини (френски език)

Забележка: Избраните дисциплини трябва да са най-малко 4 за първи семестър и най-малко 4 за втори семестър. В началото на всеки семестър на студентите се представя актуален списък на дисциплините, които ще се предлагат през този семестър.

Общият списък на избираемите дисциплини е актуален за учебната 2023/2024 г.

Първи семестър

Превод на обществено-политически текстове, І част (френски език)
Гл. ас. д-р Елена Динева

Дисциплината цели да развие умения по превод от френски на български на обществено-политически текстове. Последните са представени със статии от авторитетни френскоезични вестници и списания. Изборът на материали е насочен към пет основни теми: 1) Световна и европейска политика; 2) Икономика и финанси; 3) Въоръжени конфликти и военно дело; 4) Екология и опазване на околната среда; 5) Социални проблеми: здравеопазване, престъпност, образование, социално осигуряване и др. На всяка тема се посвещават по 3 занятия на семестър, като се обръща внимание на структурата на тестовете, употребената терминология и стиловите особености.

Очаквани резултати:
 • разпознаване на типовете текстуалност и жанрови особености в широк спектър от текстове в обществено-политическата сфера и определяне на адекватни преводачески подходи към тях;
 • умения за разпознаване на презумпции, алюзии, културни стереотипи и клишета и за предаване на културно-специфични елементи в превода;
 • умение за дефиниране и прилагане на стратегии за решаване на конкретни преводни проблеми;
 • овладяване на широк набор от метаезикови изразни средства, свързани с публичната сфера;
 • овладяване на базова терминология, най-често срещана в обществено-политическите жанрове;
 • овладяване на редакторски и коректорски техники;
 • затвърждаване на уменията за работа с различни справочни и помощни източници.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 70 %
 • изпит: 30 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на художествени текстове, І част (френски език)
Проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Дисциплината „Превод на художествени текстове (френски език) – първа част“ запознава студентите с особеностите на превода на художествена литература и ги подготвя за работа като преводачи и редактори на литературни произведения от френски език. Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

Важна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст в тяхната цялост. Целта е да запознае студентите с основните лексикални, синтактични и стилистични особености на съвременната френска литература. Особено внимание се обръща на конкретните практически проблеми на превода, обусловени от спецификите на двата езика: френски и български с оглед избягването на деформациите и редуциране на загубите. Стремежът е магистрантите да добият необходимата професионална компетентност за превеждане и редактиране на художествени текстове и да усвоят технологията на превода.

Очаквани резултати:
 • умения за идентифициране на регистрите на художествени текстове от различни жанрове и за подбиране на адекватни съответствия при техния превод;
 • умения за прилагане на адекватен понятиен и методологичен инструментариум в анализа на макроструктурата и стилистиката на различни художествени текстове;
 • умения за обоснован избор на преводаческа стратегия, която да доведе до адекватно предаване на текста;
 • напреднали умения в осъзнаването и адекватното предаване на междукултурни различия;
 • умения за критичен прочит на публикувани преводи и използване на адекватен метаезик в обсъждането им;
 • умения за саморедактиране и редактиране на преводен текст;
 • умения за ефикасно използване на справочни източници.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • портфолио: 20 %
 • изпит: 60 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на юридически текстове (френски език)
Доц. д-р Маргарита Руски

В курса се изучават основни юридически термини и специфични термини от европейското право на базата на оригинални текстове. Работата включва запознаване с широк корпус от законодателни актове от първичното и вторично право, текстове на Европейския съд, административни текстове, международни договори, тълкувателни текстове и текстове от съдебната практика, което позволява на обучаваните да придобият специфични теоретични и практически познания, както и езикови умения. Заниманията се организират около основни теми от изграждането на Европейския съюз под формата на устни експозета с цел запознаване с контекста, който е определящ при оформянето на терминологичното значение, съпоставяне на различни по характер текстове с цел извличане на типични конструкции, работа върху конкретна лексика, превод на оригинални текстове от български на френски и от френски на български. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

Очаквани резултати:
 • усвояване на определен обем от специализирани знания в областта на правото на ЕС;
 • придобиване на компетентност за основна специализирана терминология;
 • придобиване на умения за ориентиране в специализирания контекст на отделните юридически жанрове в рамките на правото на ЕС;
 • осъзнаване на междукултурните различия между различните правни системи и техния език;
 • напреднали умения за прецизно превеждане на специализиран юридически текст от френски на български език;
 • усвояване на методи за събиране и обмен на информация и източници за справки;
 • извеждане и поощряване на добри практики за превод на юридически текстове.
Оценяване
 • текуща самостоятелна работа: 20 %
 • самостоятелен превод на текст: 20 %
 • презентация: 20 %
 • изпит: 40 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Синхронен превод, I част (френски език)
Хон. ас. Станимир Делчев – професионален преводач

Целта на този курс за обучение е да въведе студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Целта на дисциплината „Синхронен превод“ е да запознае студентите с особеностите на устния и в частност на синхронния (конферентния) превод, да им създаде умения за говорене пред микрофон и работа с техническите устройства. Застъпени са и техниките на синхронен превод „на ухо“. Упражненията включват предварително подбрани и редактирани текстове на различни, главно обществено-политически теми. Тематиката е актуална и тясно свързана с основните сюжети, застъпени във френската и българската преса, с оглед на точното им възпроизвеждане на целевия език. Развива се способността за свободно изразяване на чуждия и собствения език на стереотипни изрази и клишета, често срещани в устната реч. Работа в екип.

Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Очаквани резултати:
 • умения за използване на технологиите за синхронен превод;
 • напреднали умения за резюмиране и компресиране на устен и писмен текст;
 • умения за гладко и уверено предаване на смисъла на изходното изказване;
 • умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области;
 • умения за работа в екип.
Оценяване
 • групова работа: 20 %
 • тестова проверка: 80 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Консекутивен превод, I част (френски език)
Хон. ас.Станимир Делчев – професионален преводач

Целта на дисциплината „Консекутивен превод, І част“ е да запознае студентите с особеностите на устния превод при двустранен и многостранен разговор и изнасяне на беседа (приветствие, доклад), както и да им позволи да придобият необходимите поведенчески умения. Работи се с адаптирани текстове и записи от изказвания, интервюта и беседи на български и френски език по различни актуални обществени, политически, културни и икономически теми. Първоначално се извършва запознаване с темата и натрупване на общи познания и лексикален запас. След общо изложение и събеседване на изходния и целевия език изходният текст се прочита на кратки и смислово еднородни пасажи, а участниците на свой ред възпроизвеждат на глас прочетеното на целевия език.

Предвидено е разработване на слово или кратко експозе по зададена тема.

Владеенето на чуждия (френския) език трябва да позволява свободно и правилно изразяване. За усъвършенстване на това умение в курса на обучение по дисциплината „Консекутивен превод“ се предвиждат устни дебати (на френски език) по вече разглеждани и превеждани текстове.

Очаквани резултати:
 • усвояване на техники и затвърждаване на уменията за водене на бележки и резюмиране;
 • развиване на способностите за устна комуникация на български и френски език; правоговор;
 • oбогатяване на терминологичния и фразеологичен запас;
 • умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области;
 • усвояване на основни техники за развитие на паметта;
 • усвояване на основни техники за овладяване на стреса;
 • обогатяване на общата култура и повишена степен на информираност.
Оценяване
 • групова работа: 10 %
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • тестова проверка: 70 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на технически текстове, I част (френски език)
проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Дисциплината „Превод на технически текстове, I част“ цели да постави основите на някои от професионалните преводачески компетентности, а именно езиковата, интеркултурната, тематичната, информационната и технологичната, и да въведе студентите в продуктивното измерение на предоставянето на преводачески услуги. Стремежът е студентите да добият необходимата базова професионална компетентност за превеждане и редактиране на технически текстове в областите архитектура, градоустройство и сградостроителство. При завършване на курса студентите ще са усвоили преносими знания и умения, които ще могат да прилагат и в други области на техническия превод.

Работата е организирана в три тематични модула по 10 часа, всеки от които съдържа:

 • теоретична част, която въвежда терминологичната рамка;
 • практическа част за активиране и прилагане на усвоения понятиен апарат (лексикални упражнения);
 • възлагане на самостоятелна работа на студентите (превод на 20-25 реда от оригинален френски специализиран текст на български език);
 • проверка, коментар и редактиране на превода (на следващото занятие).

Основната цел на лекционния компонент на курса е овладяването на специфични знания и умения, необходими за превеждането на оригинални технически текстове от френски на български език в областите архитектура, градоустройство и сградостроителство. Тя се конкретизира в следните направления:

 • усвояване на базовата терминология, необходима за ориентирането в проблематиката и разбирането на специализирани текстове в трите области;
 • умения за извличане и резюмиране на съществената информация в техническата документация;
 • умения за подбор на подходящ регистър на превода на техническите текстове и документация, съответстващ на българската езикова практика в съответната област;
 • умения за разбиране и анализиране макроструктурата на оригиналните документи в цялостната й кохерентност (вкл. нейните визуални елементи – чертежи, графики, диаграми).
Очаквани резултати:

При завършване на курса се очаква студентите да могат:

 • да идентифицират, класифицират и намират българските съответствия на най-често използваните във френските текстове архитектурни и строителни термини;
 • да прилагат адекватни стратегии за превеждане от френски на български език на текстове по сградостроителство, архитектура и градоустройство;
 • да извличат и резюмират съществената информация в техническата документация;
 • да разчитат и анализират технически чертежи, графики, диаграми;
 • да подбират и използват речници, справочници и онлайн ресурси в областта на строителството и архитектурата;
 • да откриват, анализират и обсъждат, като използват съответния метаезик, трудностите при превода на текстове от тези области;
 • да оценяват критично и да редактират свои и чужди преводи, като аргументират своята позиция;
 • да организират своята преводаческа работа.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 25 %
 • портфолио: 25 %
 • тестове: 50 %.
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на медицински текстове (френски език)
Хон. ас. Симеон Ласкаров

Курсът по превод на медицински текстове от френски на български език има за цел да запознае участниците в него с една рядко срещана в бакалавърската степен на обучение медицинска тематика. Основна цел е чрез превод на текстове с такава тематика да се изградят умения у студентите да работят в тази област, за да могат да се справят в бъдещата си работа като преводачи на медицинска литература или на материали с такава насоченост. От друга страна, това ще способства за обогатяване на техните речникови познания посредством намиране и прилагане на адекватни форми, изрази и думи от съответния специфичен регистър. За целта, отправен пункт е подходящият текст с медицинска тематика, който се предоставя на студентите за самостоятелна работа, след което се проверява индивидуално и колективно с представения от преподавателя окончателен примерен модел. С цел да се постигне оптимален резултат в рамките на 30 часа текстовете са подбрани от различни дялове на медицината: офталмология, оториноларингология, клиника и параклиника, радиология, кардиология, стоматология, неврология, психиатрия, хирургия. Така представеният спектър от областта на медицината дава широки възможности за обогатяване на медицинските познания и приложението им в преводната литература на двата езика.

Очаквани резултати:
 • развиване на стратегии за добиване на тематични и терминологични познания в основни раздели на медицината;
 • развитие на знания за идентифициране и документиране на информация и умения за извличане и боравене с медицинска терминология;
 • придобиване на знания и умения за извличане на терминология и за критична преценка на източниците в областта на медицината;
 • придобиване на компетентност и увереност за адекватен професионален превод в областта на медицината;
 • осъзнаване на проблемите, създавани от междукултурните различия, и адекватно справяне с тях в процеса на превода;
 • осъзнаване и придобиване на познания за социалното и етично измерение на превода за медицински цели.
Оценяване
 • текуща самостоятелна работа: 50 %
 • изпит: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на икономически текстове (френски език)
Хон. ас. Любен Леков

Целта на курса „Превод на икономически текстове (френски език)“ е да запознае студентите с основни категории и понятия от областта на общата икономика и финансите в контекста на глобализацията. При обучението акцентът се поставя върху превода от френски на български и обратно на подходящи оригинални текстове по теми в икономическата и финансовата сфера. Предвижда се също така и въведение във френската бизнес-кореспонденция: съставяне и превод на търговски писма, отнасящи се до различните етапи и аспекти на една външнотърговска сделка, както и редактиране на търговски договор. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

Очаквани резултати:
 • адекватно разбиране и умения за превод на професионално ниво на специализирани текстове в областта на икономиката и финансите и в различни бизнес жанрове;
 • усвояване на базова терминология в тази област;
 • усвояване на методики за събиране и обмен на информация и източници за справки;
 • умения за компилиране и архивиране на собствени терминологични бази данни на различна тематика;
 • придобиване на междукултурна компетентност в областта на икономиката и финансите.
Оценяване
 • групова работа: 20 %
 • портфолио: 30 %
 • тестове: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на типова документация (френски език)
Хон. ас. Станимир Делчев – професионален преводач

Целта на курса „Превод на типова документация“ е да запознае студентите със спецификата на превода на официални документи, издавани от български и чуждестранни власти на български и френски език. Изучават се техниките на документалния превод с оглед на произхода и предназначението на документите. Разглежда се нормативната уредба, свързана с отговорностите на преводача, транслитерацията на личните и географските имена, текущата практика и процедура за заверка на превода и легализация на документите. Разработва се глосар на най-често срещаните термини.

Работи се с копия на оригинални документи на български и френски език с осигурена защита на личните данни. Целта е студентите да получат непосредствена представа за външния вид и съдържанието, да придобият практически умения за превод и оформление на текста и описание на графичните изображения.

Важна особеност е, че в повечето случаи преводът на документи се извършва от български на чужд (френски) език.

Очаквани резултати:
 • осведоменост за най-често превежданите типове официални документи и особеностите при тяхното превеждане;
 • осъзнаване на културно обусловените различия в различните видове типови документи и адекватно съобразяване с тях в преводната практика;
 • умения за прецизен превод в съответствие със съществуващите нормативни уредби и изисквания за оформление;
 • умения за уместен подбор, преценка за надеждността и ефикасно боравене с източници на информация и информационни технологии;
 • напреднали умения за саморедактиране, редактиране и корекция на преведен текст;
 • развиване на умения за работа в условия на конфиденциалност и правна отговорност;
 • умения за екипна работа.
Оценяване
 • групова работа: 20 %
 • портфолио: 30 %
 • тестова проверка: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Практически английски език, I част
Гл. ас. д-р Румяна Благоева

Целта на дисциплината „Практически английски език, І част“ е да надгради основните знания на студентите по английски език и да доразвие уменията им за слушане, говорене, четене и писане до достигане на необходимото ниво за справянето им с текущите задачи в МП „Превод“.

Работата се осъществява по специално изготвени материали, които съответстват на индивидуалните нужди на студентите от тази магистърска програма и допринасят за усвояването на необходимите им академични знания и умения. Използват се избирателно и готови материали от подходящи за това ниво учебни системи, както и онлайн учебни и академични ресурси. Подбраните текстове и езикови задачи са насочени към усвояване на лексика, колокации, идиоми и граматически конструкции и към изграждане на интегриран подход при анализа на текстовете за превод.

Курсът предлага възможност за индивидуална работа в учебната платформа Мудъл, където студентите имат избор от допълнителни теоретични разработки и практически упражнения в четирите основни умения за четене, слушане, писане и говорене.

Очаквани резултати:
 • В края на курса се очаква студентите да са придобили по-задълбочени знания за английския език и да са доразвили уменията си за слушане, говорене, четене и писане с цел по-успешно справяне с изискванията и задачите в МП „Превод“.

Оценяване
 • тестова проверка: 25 %
 • текуща самостоятелна работа: 25 %
 • изпит: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции

Втори семестър

Превод на обществено-политически текстове, IІ част (френски език)
Гл. ас. д-р Елена Динева

Предложената дисциплина цели да продължи развиването на умения по превод от френски на български на обществено-политически текстове. Последните са представени със статии от авторитетни френскоезични вестници и списания. Изборът на материали е насочен към пет основни теми: 1) Световна политика; 2) Данъчна политика; 3) Дипломация; 4) Политически избори и предизборни кампании; 5) Социални проблеми: образование, социално осигуряване и др. На всяка тема се посвещават по 3 занятия на семестър, като се обръща внимание на структурата на текстовете, употребената терминология и стиловите особености.

Очаквани резултати:
 • разпознаване на типовете текстуалност и жанрови особености в широк спектър от текстове в обществено-политическата сфера и определяне на адекватни преводачески подходи към тях;
 • умения за разпознаване на презумпции, алюзии, културни стереотипи и клишета и за предаване на културно-специфични елементи в превода;
 • умение за дефиниране и прилагане на стратегии за решаване на конкретни преводни проблеми;
 • овладяване на широк набор от метаезикови изразни средства, свързани с публичната сфера;
 • овладяване на базова терминология, най-често срещана в обществено-политическите жанрове;
 • овладяване на редакторски и коректорски техники;
 • затвърждаване на уменията за работа с различни справочни и помощни източници.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 70 %
 • изпит: 30 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на художествени текстове, IІ част (френски език)
Проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Дисциплината „Превод на художествени текстове, II част“ е продължение на дисциплината „Превод на художествени текстове, I част“. Нейната цел е студентите да усъвършенстват придобитите през първия семестър умения за превеждане на съвременна художествена проза от френски автори. Превежданите текстове са по-сложни в сравнение с онези от първата част. Продължава практическата работа за редуциране на деформациите при превода. Стремежът е студентите да придобият професионални преводачески компетентности (езикова, интеркултурна, тематична, информационна) за превеждане и редактиране на художествени текстове, които да позволят вписването им в сферата на преводаческите услуги.

Очаквани резултати:

В края на курса студентите ще могат:

 • да идентифицират регистрите на художествени текстове от различни жанрове и да подбират адекватни съответствия при техния превод;
 • да анализират конкретните практически проблеми на превода, обусловени от спецификите на двата езика;
 • да прилагат адекватен понятиен и методологичен инструментариум в анализа на макроструктурата и стилистиката на различни художествени текстове;
 • да обосновават връзките на използваните езикови и стилистични варианти и социокултурната ситуация на тяхното функциониране;
 • да схващат влиянието на жанровата традиция върху преводаческите решения;
 • да оценяват критично степента на адекватност на преводите с оглед на техните дискурсивни и стилистични специфики;
 • да редактират свои и чужди художествени преводи.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • портфолио: 20 %
 • изпит: 60 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Европейски институции и превод (английски + френски език)
Проф. д.ф.н. Весела Генова

Предназначението на лекционния курс в дисциплината „Европейски институции и превод“ е да запознае студентите с някои основни и важни специфики на превода в и за европейските институции. В часовете се работи с оригинални европейски текстове на английски и на френски език. Целта е студентите да придобият и развият специфични умения за адекватен и качествен професионален превод на такива текстове.

В курса на обучение по дисциплината „Европейски институции и превод“ са предвидени две писмени разработки, които представляват преводи на реални европейски текстове, непревеждани на български език.

В лекционния курс се разискват проблеми, свързани с особеностите на евролекта, както и различни проблеми на превода на европейски текстове на равнище лексика, структура и стил, анализират се автентични примери. Придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за решаване на практически преводачески задачи.

Курсът се води на български език, а работните материали са на български, английски и френски език.

Очаквани резултати:
 • придобиване на необходими базови познания за европейските институции и техните документи;
 • задълбочено разбиране на типовете, предназначенията, езика и стила на текстовете на европейските институции;
 • усвояване на съответната терминология;
 • умения за използване на онлайн бази данни на ЕС;
 • уверени и напреднали умения за превод на текстове на европейските институции;
 • умения за спазване на специфичните изисквания и указания на клиента;
 • умения за извършване на контрол на качеството при превеждане на европейски текстове от френски и от английски език.
Оценяване
 • групова работа: 20 %
 • портфолио: 30 %
 • изпит: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Лексикология (френски език)
Доц. д-р Асен Чаушев

Целта на курса е да се предложи и усвои структуриран, научно обоснован подход към проблематиката, свързана с използването на различните видове речници в преводаческата работа с оглед на прилагането му в практиката на превода. След запознаване с видовете речници вниманието се насочва последователно към макроструктурата и микроструктурата на речника. Особено внимание се обръща на електронните и онлайн речниците, както и на колаборативните лексикографски сайтове. На тази основа се въвежда и усвоява практическа лексикографска дейност, която обогатява уменията на преводача и пряко допринася за качествата на превода.

Очаквани резултати:
 • усвояване на основни понятия и термини от лексикологията
 • познания за типологията и структурата на речниците и задълбочени умения за тяхното качествено използване
 • умения за информирана преценка за надеждността на лексикографските източници и за уместния им подбор според потребностите на конкретни преводачески задачи
 • развиване на начални умения за лексикографско съставителство, които могат успешно да приложат, освен другаде, и при изготвянето на магистърска теза в областта на превода и преводознанието.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 25 %
 • групова работа: 25 %
 • изпит: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Синхронен превод, II част (френски език)
хон. ас. Станимир Делчев – професионален преводач

Целта на този курс е да продължи въвеждането на студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Целта на дисциплината „Синхронен превод“ е да запознае студентите с особеностите на устния и в частност на синхронния (конферентния) превод, да им създаде умения за говорене пред микрофон и работа с техническите устройства. Застъпени са и техниките на синхронен превод „на ухо“. Упражненията включват предварително подбрани и редактирани текстове на различни, главно обществено-политически теми. Тематиката е актуална и тясно свързана с основните сюжети, застъпени във френската и българската преса, с оглед точното им възпроизвеждане на целевия език. Развива се способността за свободно изразяване на чуждия и собствения език на стереотипни изрази и клишета, често срещани в устната реч. Работа в екип.

Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Очаквани резултати:
 • умения за използване на технологиите за синхронен превод;
 • напреднали умения за резюмиране и компресиране на устен и писмен текст;
 • умения за гладко и уверено предаване на смисъла на изходното изказване;
 • умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области;
 • умения за работа в екип.
Оценяване
 • групова работа: 20 %
 • тестова проверка: 80 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Консекутивен превод, II част (френски език)
Хон. ас. Станимир Делчев – професионален преводач

Целта на дисциплината „Консекутивен превод, ІІ част“ е да продължи запознаването на студентите с особеностите на устния превод при двустранен и многостранен разговор и изнасяне на беседа (приветствие, доклад), както и да им позволи да придобият необходимите поведенчески умения. Работи се с адаптирани текстове и записи от изказвания, интервюта и беседи на български и френски език по различни актуални обществени, политически, културни и икономически теми. Първоначално се извършва запознаване с темата и натрупване на общи познания и лексикален запас. След общо изложение и събеседване на изходния и целевия език изходният текст се прочита на кратки и смислово еднородни пасажи, а участниците на свой ред възпроизвеждат на глас прочетеното на целевия език.

Предвидено е разработване на слово или кратко експозе по зададена тема.

Владеенето на чуждия (френския) език трябва да позволява свободно и правилно изразяване. За усъвършенстване на това умение в курса на обучение по дисциплината „Консекутивен превод“ се предвиждат устни дебати (на френски език) по вече разглеждани и превеждани текстове.

Очаквани резултати:
 • усвояване на техники и затвърждаване на уменията за водене на бележки и резюмиране;
 • развиване на способностите за устна комуникация на български и френски език; правоговор;
 • oбогатяване на терминологичния и фразеологичен запас;
 • умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области;
 • усвояване на основни техники за развитие на паметта;
 • усвояване на основни техники за овладяване на стреса;
 • обогатяване на общата култура и повишена степен на информираност.
Оценяване
 • групова работа: 10 %
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • тестова проверка: 70 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Филмов превод и субтитри (английски + френски език)

Целта на дисциплината е да запознае студентите със спецификите на екранния текст, с инструменталната роля на езикa в тази му употреба, с особеностите на филмовия диалог, с начините за оптимизация на текст с цел сбито предаване на най-ключовата за действието информация, представяне на видовете софтуер за субтитриране, видовете филмов превод в съвременен пазарен контекст и запознаване с изисквания и особености на професията „филмов преводач“, включително ролята му в процеса на филмообработка.

Курсът се базира на спецификата на филмовия превод като особен вид междуезикова, междукултурна, а често и интерсемиотична аудиовизуална трансформация. Студентите придобиват основните познания, необходими за преодоляването на ограниченията (физически, езикови и културни), характеризиращи субтитрирането и дублажа. Обръща се внимание на приликите и отликите на субтитрирането и дублажа с другите видове превод, писмен и устен, и се дава възможност на студентите да развият способности за прочит и сбито предаване на езиковия компонент от различни по тип филмови текстове. Курсът включва и индивидуална и групова работа в аудиторна и студийна обстановка.

Очаквани резултати:
 • усвояване на стратегии за адекватно превеждане на различни типове аудиовизуални текстове;
 • умения за използване на професионален софтуер;
 • развиване на уменията за резюмиране и компресиране на информация;
 • придобиване на знания за особеностите на филмовия диалог и умения за сбитото му предаване;
 • умения за създаване на собствени субтитри и основни умения в превода за дублаж.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 25 %
 • презентация: 25 %
 • курсов проект: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на технически текстове, II част (френски език)
проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Дисциплината „Превод на технически текстове, II част“ цели да затвърди и усъвършенства някои от професионалните преводачески компетентности, а именно, езиковата, интеркултурната, тематичната, информационната и технологичната, необходими за въвеждането на студентите в продуктивното измерение на предоставянето на преводачески услуги. Стремежът е студентите да усъвършенстват придобитата след завършването на дисциплината „Превод на технически текстове – I част“ базова професионална компетентност за превеждане и редактиране на текстове в три нови области – геодезия, транспортно строителство и хидростроителство. При завършване на курса студентите ще са усвоили преносими знания и умения, които ще могат да прилагат и в други области на техническия превод.

Очаквани резултати:

При завършване на курса студентите ще могат:

 • да идентифицират, класифицират и намират българските съответствия на най-често използваните във френските текстове геодезични, транспортностроителни и хидростроителни термини;
 • да извличат и резюмират съществената информация от техническата документация;
 • да прилагат адекватни стратегии за превеждане на текстове от френски на български език в съответните области;
 • да работят с електронни бази данни и специализиран софтуер;
 • да откриват, анализират и обсъждат трудностите при превода на текстове по геодезия, транспортно и хидростроителство, като използват съответния метаезик;
 • да оценяват критично и да редактират свои и чужди преводи, като аргументират позицията си;
 • да разпределят ефективно времето за превод;
 • да изработват преводачески проект.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 25 %
 • портфолио: 25 %
 • тестове: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Стихотворен превод (френски език)

Целта на дисциплината „Стихотворен превод (френски език)“ е да запознае студентите магистранти с основите на френското и на българското стихосложение и с принципите на стихотворния превод като база за придобиване на умения за практическа работа.

Курсът има интердисциплинарен характер (с литературоведска и езиковедска насоченост) и си поставя за цел да представи, на базата на общата теория за художествения превод, особеностите на стихотворния превод, които произтичат от спецификата на различните езикови системи и на съответния тип стихосложение. Анализът на стихотворния текст на различни нива (метрическо, фонетическо, строфическо и пр.) цели да се запознаят студентите с градивните особености на текста, които са от първостепенно значение за транспозицията му в друга версификационна система. Съпоставителното изучаване на оригинални френски поетически творби и техните преводни версии на български език дава възможност за проникване в техниката на стихотворния превод и за придобиване впоследствие на практически умения и на компетентност за оценка и критика на превода на поетически текст.

Обучението се води на френски език.

Очаквани резултати:
 • овладяване на основни знания за стихосложението във френскоезичната и в българската културно-историческа традиция;
 • придобиване на познания за спецификата на превода на поетичен текст;
 • напреднали умения за стилистичен анализ на поетични текстове за целите на превода;
 • овладяване на стратегии за пресъздаване на различни типове версификационни системи;
 • умения за подбор и прилагане на подходящи стратегии за съхраняване на смисъла, стилистичните особености и въздействието на изходния поетичен текст;
 • умения за самостоятелен критически анализ и оценка на публикувани преводни текстове.
Оценяване
 • групова работа: 20 %
 • портфолио: 30 %
 • тестова проверка: 50 %
Хорариум
 • 15 часа лекции
Френският разговорен език в писмен текст
Хон. ас. Симеон Ласкаров

Дисциплината си поставя за задача да попълни една от празнотите в изучаването на съвременния френски език, а именно боравенето със стилистичните нива и разнообразието от регистри на разговорната реч, които навлизат масово в пресата, телевизията и не на последно място, в белетристиката. Набляга се върху фамилиарната, разговорна и жаргонна реч с цел разбирането и предаването на текста в преводачески аспект. Предлагат се текстове от различни стилистични нива. За целта е подбрана литература, речници и библиография от известни писатели и лексикографи, работещи в тази сфера. Дисциплината има и предимството, че чрез преводната разработка на текстовия материал упражняващият се запознава и със съответните фамилиарни и разговорни нива на матерния си език.

Очаквани резултати:
 • вникване в особеностите и комуникативните функции на разговорните регистри в изходния език и езика на превода в различни писмени жанрове;
 • адекватно боравене със стилистичните нива и разнообразието от регистри в речта;
 • усвояване на набор от стратегии и похвати за превод от френски на български на различни стилови регистри и разновидности на разговорния език;
 • умения за подбор и адекватно боравене с речници и други информационни източници;
 • аналитични и критически умения за оценка на преводни текстове от източници, отличаващи се с разговорен френски език.
Оценяване
 • самостоятелна работа: 50 %
 • тестове: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Практически английски език, II част
Гл. ас. д-р Румяна Благоева

Курсът „Практически английски език, ІІ част“ е продължение на „Практически английски език, І част“.

Основната цел и в този курс е доразвиване на уменията за четене, писане, слушане и говорене на английски език до достигане на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка. През този семестър също се използва интегриран подход към обучението по чуждия език, което допринася за комплексното усвояване на знания по широк кръг въпроси и успешното им прилагане в различни езикови ситуации.

Продължава работата върху различни типове текст, свързани с разнообразни теми. Езиковите упражнения са фокусирани основно върху усвояване на по-сложна лексика, колокации, идиоми и граматически конструкции. Използват се специално изготвени материали, които съответстват на индивидуалните нужди на студентите, както и готови материали от подходящи за това ниво учебни системи.

Курсът предлага възможност за индивидуална работа в учебната платформа Мудъл, където студентите имат избор от допълнителни теоретични разработки и практически упражнения в четирите основни умения: четене, слушане, писане и говорене.

Очаквани резултати:
 • След успешното завършване на този курс се очаква студентите да са доразвили уменията си за слушане, говорене, четене и писане на английски език до достигане на ниво C1 от Общата европейска езикова рамка с цел по-успешно справяне с изискванията и задачите в МП „Превод“ и в бъдещата им професионална реализация като преводачи.

Оценяване
 • тестова проверка: 25 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 25 %
 • изпит: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Последващо редактиране на машинен превод (английски и френски език)
проф. д.ф.н. Весела Генова

Днес машинният превод се използва все по-широко, включително в българската преводаческа практика, и това налага съответно адаптиране на обучението на професионалните преводачи, което МП „Превод“ предлага. Към досега преподаваните общи познания за историята, принципите, проблемите, възможностите и предизвикателствата на машинния превод трябва да се добавят и базови умения за последващо редактиране на този превод. Тази специализирана дейност се отличава от редактирането на човешки превод и е вече добре описана и параметрирана както в научната литература, така и в международни стандарти (ISO 18587:2017).

Предложеният избираем курс въвежда задълбочено в спецификите, характерните особености и типовете грешки при съвременните видове машинен превод (чист невронен, невронен, съчетан със статистически, адаптивен) като основа за по-нататъшното усвояване на стандарта, принципите и похватите на последващото редактиране. Курсът съчетава теоретични изложения според актуалното състояние на машинния превод и редакционните практики с практическа работа с използването на основните системи за машинен превод като DeepL, eTranslation, ModernMT и др. Особено внимание се отделя на преводаческата етика при работа с машинен превод.

Очаквани резултати:
 • добро познаване на особеностите, предимствата и ограниченията на основните видове машинен превод днес;
 • умения за анализиране на машинния превод, откриване и систематизиране на характерните за него грешки и изготвяне на базова оценка на качеството му;
 • добро разбиране на спецификите на последващото редактиране на машинен превод, както и на изискванията към това редактиране по международния стандарт;
 • уверено владеене на специфичните похвати и етапи на последващото редактиране и адекватно прилагане на тези похвати и етапи в практиката;
 • познаване, разбиране и приемане на основните етически принципи и произтичащите от тях изисквания при работата с машинен превод, и прилагане на тези принципи в цялата си преводаческа дейност, което надхвърля рамките на конкретния курс.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • решаване на казуси: 20 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 60 %
Хорариум
 • 15 часа лекции
 • 15 часа семинарни упражнения