Стаж по превод

Продължителност и части на стажа

Продължителността на задължителния стаж по учебен план е 120 учебни часа, които се равняват на 90 астрономически часа.

Стажът се състои от две части:

 1. 60 астрономически часа практически преводачески стаж –  в преводаческата или по-общо в езиковата индустрия (агенция, бюро за преводи, издателство, преводачески отдел на фирма, държавна институция, НПО и пр.) или чрез приравняване към страници професионален превод при съотношението 4 стр. = 8 часа, тоест, 30 стандартни страници).
 2. 30 астрономически часа присъствен стаж в преводаческа агенция (изпълнява се през 3-ти семестър). Присъственият стаж се планира и осигурява от ръководството на магистърската програма.

 

Образци на документи

Можете да изтеглите образци на някои от документите, които е необходимо да включите в портфолиото от стажа си, от тук.

Първа част от стажа

Част 1 се изпълнява в течение на 2-ри и 3-ти семестър. Студентите намират и уреждат самостоятелно провеждането му. Този стаж може да бъде присъствен, дистанционен или хибридно проведен.

За отчитането на стажа е необходимо да се състави електронно досие в Google docs, в което се създава папка 1 с всички посочени по-долу документи и материали:

 • документ от работодателя за изработените в преводаческата/езиковата индустрия часове;
 • подробен отчет за стажа (по образец);
 • таблица, отчитаща за всеки от преведените текстове датите и часовете на работа върху него и броя стандартни страници в текста;
 • попълнена и подписана декларация за самолично направени преводи (по образец)

Студентите съставят електронно досие в Google docs, което съдържа папка с всички посочени по-горе документи и материали.

За студентите, работещи с двата чужди езика, съотношението на обема на направените преводи от/към първия и от/към втория чужд език следва да бъде приблизително 70/30.

Втора част от стажа

Част 2 се изпълнява през 3-ти семестър по график.

Този стаж е с присъствена продължителност от 30 часа, които следва да се изпълнят в пет поредни дни по 6 часа дневно. Обикновено студентите се разделят на смени. Точните часове на смените се уточняват с агенцията/агенциите според техните възможности.

За отчитането на стажа е необходимо в електронното досие в Google docs да се добави специална папка 2 с всички посочени по-долу документи и материали:

 • подробен отчет на студента за стажа (по образец);
 • служебна бележка от агенцията, която удостоверява стажа и съдържа преценка за качеството на работата на студента;
 • пакет от тестови преводи, направени в рамките на стажа.

Оценяване на стажа

След попълване на електронното досие, но не по-късно от края на занятията в 3-ти семестър, се предоставя достъп до досието на ръководителите на МП „Превод“, които го преглеждат и оценяват.

 • Оценката върху част 1 от стажа е 50 % от общата оценка за стажа.
 • Оценката върху част 2 от стажа се равнява на 50 % от общата оценка за стажа. Тя се образува от:

  • преценката на агенцията за качеството на работата и
  • оценката върху пакет от тестови преводи.