Избираеми дисциплини (английски език)

Забележка: Избраните дисциплини трябва да са най-малко 4 за първи семестър и най-малко 4 за втори семестър. В началото на всеки семестър на студентите се представя актуален списък на дисциплините, които ще се предлагат през този семестър.

Общият списък на избираемите дисциплини е актуален за учебната 2023/2024 г.

Първи семестър

Превод на обществено-политически текстове, І част (английски език)
Гл. ас. д-р Владимир Филипов

Курсът цели развиване на професионалните умения на студентите както в превода на литература, свързана с публичната сфера, така и в ориентацията им в различни жанрове и периоди от развитието на тази сфера. Внимание се отделя на различни проблеми, свързани с дискурсите на европейското/международното (ЕС, ООН и сродни организации, неправителствен сектор) политическо пространство, както и на класическото медийно пространство и публичните дискурси в интернет.

За постигането на тези цели се превеждат, дискутират и редактират съвременни текстове, сравняват се преводи и оригинали, проучват се бази данни.

Очаквани резултати:
 • разпознаване на типовете текстуалност и жанрови особености в широк спектър от текстове в обществено-политическата сфера и определяне на адекватни преводачески подходи към тях;
 • умения за разпознаване на презумпции, алюзии, културни стереотипи и клишета и за предаване на културно-специфични елементи в превода;
 • умение за дефиниране и прилагане на стратегии за решаване на конкретни преводни проблеми;
 • овладяване на широк набор от метаезикови изразни средства, свързани с публичната сфера;
 • овладяване на базова терминология, най-често срещана в обществено-политическите жанрове;
 • овладяване на редакторски и коректорски техники;
 • затвърждаване на уменията за работа с различни справочни и помощни източници.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 10 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 40 %
 • курсов проект: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на художествени текстове, І част (английски език)
Доц. д-р Мария Пипева

Дисциплината запознава студентите с особеностите на превода на художествена литература и ги подготвя за работа като преводачи и редактори на литературни произведения от английски език. Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

Важна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст в тяхната цялост. Особено внимание се обръща на адекватното предаване на живата реч в диалога.

Работи се предимно с текстове от съвременната англоезична литература.

Някои от разискваните теми са:

 • граматична асиметрия в превода от английски на български и подходи към нея съобразно спецификата на различни художествени жанрове (глаголни времена, аспектуалност, модалност, местоимения, словоред, емфатични средства, определеност/неопределеност);
 • превод на диалог. Постигане на разговорност на лексикално и синтактично равнище. Стандарти на оформление;
 • стратегии в превода на идиоми, реалии;
 • саморедактиране и редактиране на чужд текст. Анализ на често срещани типове грешки в публикувани преводи.
Очаквани резултати:
 • умения за самостоятелен анализ на художествен текст с оглед установяване на преводната проблематика;
 • умения за обоснован избор на преводаческа стратегия, която да доведе до адекватно предаване на текста;
 • напреднали умения в осъзнаването и адекватното предаване на междукултурни различия;
 • умения за критичен прочит на публикувани преводи и използване на адекватен метаезик в обсъждането им;
 • умения за саморедактиране и редактиране на преводен текст;
 • умения за ефикасно използване на справочни източници.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 25 %
 • портфолио: 25 %
 • курсова работа: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на юридически текстове (английски език)
Гл. ас. д-р Илина Амер

Курсът запознава студентите с основни понятия от области като наказателно право, гражданско право и търговско право. Работата е организирана в четири тематични модула, всеки от които съдържа: една теоретична сесия, установяваща терминологично-понятийната рамка, две практически сесии за превод на текстове от английски на български и от български на английски език, и една задача за самостоятелна работа. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

Оценяването става на базата на участие в тематични дискусии в часовете, текущ контрол върху задачите за самостоятелна работа и финален тест.

Микромодули: наказателно право, гражданско право, търговско право.

Очаквани резултати:
 • умения за разбиране на специализирани юридически текстове от различни области на българската правна система и тази на ЕС;
 • осъзнаване на междукултурните различия между различните правни системи и техния език;
 • напреднали умения за прецизно превеждане на специализиран юридически текст;
 • придобиване на компетентност за основна специализирана терминология;
 • усвояване на методи за събиране и обмен на информация и източници за справка;
 • извеждане и поощряване на добри практики за превод на юридически текстове.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • контролни: 40 %
 • изпит: 40 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Преводна рецепция на англоезична литература
Гл. ас. д-р Ангел Игов

Целта на курса е да запознае студентите с българската рецепция (преводна, критическа, прочитна) на англоезична поезия и художествена проза: както с постиженията ѝ, така и с подбора и проблематиката ѝ. Лекционният корпус включва общотеоретична част в областта на рецепцията и прочита, историческа част (най-обемната), чието предназначение е да представи как, чрез кои преводни заглавия и на какво ниво българският читател постепенно се запознава с британската и американската литература от Възраждането насам, а също така и практическа част, в която се обсъждат конкретни преводни автори и заглавия, навлизането им в българския културен контекст, въздействието, което осъществяват, езиковите и естетически проблеми, които виждаме заложени вътре в тях.

Важни акценти в курса са взаимодействието на англоезичните преводни произведения с българската приемна среда и еволюцията на българския читател в качеството му на граничен медиатор между чуждата литература и родната култура.

Очаквани резултати:
 • придобиване на познания за историята и типологията на художествения превод от английски на български;
 • умения за контекстуализиране на художествения превод в исторически и културен план;
 • осъзнаване на ролята на традицията и новаторството в художествения превод и усвояване на стратегии за прилагане на тези познания в собствената преводна практика;
 • усвояване на метаезика за анализ на литературни преводи в сравнителен план с изходните текстове;
 • развиване на умения за сравнителен анализ на текстове, необходими за работата в други курсове и за написване на магистърска теза.
Оценяване
 • групова работа: 10 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 20 %
 • курсов проект: 70 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Синхронен превод, I част (английски език)
Ас. Лика Пищалова

Целта на този курс за обучение е да въведе студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Фокусът е върху превод от английски на български, като рамка се използват сравнително прости и лесно приложими теоретични постулати, които да канализират усилията на обучаемите. Използват се реални текстове от последните пет-шест години, които обхващат най-често срещаните формати и регистри в конферентна ситуация. Преподавателят следи и анализира продукцията на обучаемите, като осигурява съвети и насоки, както и примери от собствената си практика. Необходимо е преподавателят да е практикуващ конферентен преводач, за да може действително да е в помощ на студентите. Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Очаквани резултати:
 • умения за използване на технологиите за синхронен превод;
 • напреднали умения за резюмиране и компресиране на устен и писмен текст;
 • умения за гладко и уверено предаване на смисъла на изходното изказване;
 • умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области;
 • умения за работа в екип.
Оценяване
 • тестова проверка: 25 %
 • текуща самостоятелна работа: 50 %
 • изпит: 25 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Консекутивен превод, I част (английски език)
Гл. ас. д-р Владимир Филипов

Целта на курса е да запознае студентите с базови техники и умения, свързани с консекутивния превод. В практическата работа се включват упражнения за развиване на паметта и постепенно се въвеждат техники за водене на бележки. Като материал се използват речи от различни сфери, засягат се разнообразни теми, а целта е студентите да обогатят не само терминологичния си запас, но и да бъдат поощрени да развиват общата си култура, езиковите и ораторските си умения, техники за справяне със стреса. Студентите се насърчават да следят събитията по утвърдените световни медии, както и да се информират допълнително за историята и обществото на съответните страни с цел разширяване на общата си култура и езиковите познания, които са от ключова важност за работата на преводача.

Очаквани резултати:
 • усвояване на техники и затвърждаване на уменията за водене на бележки и резюмиране;
 • oбогатяване на терминологичния и фразеологичен запас;
 • умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области;
 • усвояване на основни техники за развитие на паметта;
 • усвояване на основни техники за овладяване на стреса;
 • обогатяване на общата култура и повишена степен на информираност.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 25 %
 • текуща самостоятелна работа: 25 %
 • изпит: 50 %.
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на медицински текстове (английски език)
Хон. ас. д-р Мариана Павлова

Целта на курса е да запознае студентите със спецификите на превода на текстове в областта на медицината в контекста на общите умения в превода от английски на български. Спецификата на медицинската терминология изисква увод в термините с произход от старогръцки и латински, които са в основата на медицинската терминология на повечето европейски езици, в това число българската и английската медицинска терминология. Представена е и основната терминология в основни направления на медицината. Друг важен елемент на курса е работата с документи на СЗО, както и с нормативни и други документи на ЕС с медицинска насоченост. Застъпени са също темите за превода във фармакологията и клиничните изпитвания.

В курса се работи с оригинални текстове на английски – публикации в медицински списания, официални публикации на СЗО, регламенти и други актове на ЕС, публично достъпна информация от клинични изпитвания и други. Подбрани са така, че да бъдат във възможностите на преводачи с разширени познания в медицинската тематика, които обаче не са медици. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра. Целта е студентите да могат да превеждат вярно и точно текстове в областта на медицината и да усъвършенстват уменията си в областта на писмения превод от английски на български език.

Очаквани резултати:
 •  развиване на стратегии за добиване на документални и терминологични познания в областта на медицината и фармакологията;
 • развитие на знания за идентифициране и документиране на информация и умения за извличане и боравене с медицинска терминология;
 • придобиване на знания и умения за извличане на терминология и за критична преценка на източниците в областта на медицината и фармакологията;
 • умения за архивиране на документацията и изработване на електронни корпуси и собствени бази данни в областта на медицината и фармакологията;
 • придобиване на компетентност и увереност за адекватен професионален превод в областта на медицината;
 • осъзнаване на проблемите, създавани от междукултурните различия, и адекватно справяне с тях в процеса на превода;
 • осъзнаване и придобиване на познания за социалното и етично измерение на превода за медицински цели.
Оценяване
 • участие в дискусии: 25 %
 • текуща самостоятелна работа: 25 %
 • изпит: 50 %.
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на технически текстове (английски език)
Хон. ас. Иван Найденов

В рамките на този курс студентите ще имат възможността да работят с разнообразни като формат текстове от различни технически и научни сфери като авиация, машинно и индустриално инженерство, електроника, компютърни технологии и др. Специално внимание ще се обърне на стратегиите за намиране на точни преводни еквиваленти на специфична терминология чрез използване на различни източници на информация. Студентите се запознават със специфичните езиково-стилистични средства, използвани при превод от/на английски език в областта на науката и техниката. Специално внимание се обръща на кохезивните средства, използвани в двата езика при този вид превод. Усвоява се методика за решаването на преводачески проблеми, свързани с езиковата, прагматичната и културната специфика на научно-техническия стил. Обръща се внимание на културните параметри на жанра. Предмет на част от занятията е съставянето на двуезични мини терминологични банки за преводачески цели чрез използването на хартиени и онлайн речници, глосари и други източници на едноезични/многоезични терминологични данни.

Очаквани резултати:
 • придобиване на знания за идентифициране и документиране на информация и умения за извличане и боравене с терминология от областта на техническите науки;
 • добиване на знания и умения за извличане на терминология и за критична преценка на източниците;
 • знания и умения за използване на бази данни и преводачески памети за превод в областта на техническите науки;
 • умения за архивиране на документацията и изработване на електронни корпуси и собствени бази данни в областта на техническите науки;
 • овладяване на специфичния регистър на текстовете в техническата сфера;
 • умения за компетентен превод на текстове от техническата сфера;
 • осмисляне на културните различия в техническата област и развиване на стратегии за справяне с проблемите, които те поставят пред преводача.
Оценяване
 • Превод на технически текст: 50 %
 • Изготвяне на глосар с 50 термина от техническа област по избор на студента: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Англоезична хуманитаристика и превод
Проф. д-р Корнелия Славова

Курсът предлага интердисциплинарен подход към англоезичната хуманитаристика в превод на български език. Обсъждат се и се превеждат съвременни критически и теоретични текстове от разнообразни области на хуманитарната мисъл като философия, литературна теория и критика, психоанализа, културологични изследвания и други. Особено внимание се обръща на някои проблемни зони за превод от английски на български език из областта на gender and queer studies, мултикултуралните изследвания и постколониалната теория. Анализират се конкретни случаи на успешни и неуспешни практики на превеждане на български език.

Очаквани резултати:
 • умения за вникване в особеностите на езика и дискурса на разнообразни хуманитарни текстове;
 • напреднали умения за анализ и превод на критика и теория от английски на български език;
 • усвояване на подходи към текстуални и дискурсивни проблеми, породени от междукултурни различия;
 • умения за специализирано търсене на термини и понятия.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 30 %
 • курсов проект: 50 %.
Хорариум
 • 30 часа лекции
Практически френски език, I част
Гл. ас. д-р Малинка Велинова

Основната задача на дисциплината е да съдейства за усъвършенстването на степента на владеене на френския език за целите на двустранния превод, като практическите познания и умения, които са придобити в бакалавърския курс на обучение, се обвържат по-тясно с теоретичното познаване и разбиране на морфо-синтактичната и лексикалната структура на френския език.

За постигането на тази цел е необходимо – и това е акцентът в тази първа част на дисциплината – първоначално изравняване на нивото на владеене на френския език на студентите, които не са завършили бакалавърския курс на Френска филология, с нивото на владеене на езика на бакалаврите от специалността (в случай че дисциплината бъде избрана от студенти с различно ниво), като се систематизират най-общо основните познания по френска лексика, без които преводът от и на френски език е немислим.

Вторият етап на обучението по дисциплината включва обвързването на развитите умения за писмена и устна комуникация на френски език със знанията, необходими за двустранния превод. За тази цел е необходимо да се  систематизират най-вече познанията по граматика на френския език, като се започне от основното и общото и се достигне до задълбоченото усвояване на особеностите, характерни за езика в различните му регистри.

Практическата работа с текстове включва анализ на разнообразни автентични писмени и аудиовизуални документи от френскоезичните медии, от справочни и научни издания, както и от литературни произведения.

Очаквани резултати:
 • усъвършенстване на нивото на владеене на френския език за целите на превода.
Оценяване
 • тестова проверка: 20 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 30 %
 • изпит: 50 %.
Хорариум
 • 30 часа лекции

Втори семестър

Превод на обществено-политически текстове, ІI част (английски език)
Гл. ас. д-р Владимир Филипов

Курсът цели по-нататъшно развиване на професионалните умения на студентите в превода на текстове, свързани с публичната сфера. Втората част на курса е относително независима, което позволява да се посещава и от студенти, непосещавали първата част.

Прави се преговор на теоретичните постановки и практическото им прилагане, разработвани в първата част на курса, и се работи върху тяхното затвърждаване и надграждане. Разглеждат се езикови и реторични аспекти на официалното политическо говорене и особеностите на превода им (дискурси от сферата на дипломацията, правителствените документи, президентски речи, както и медиите и журналистическото писане).

За постигането на тези цели се анализират, превеждат (от английски на български и от български на английски) и редактират съвременни текстове, сравняват се преводи и оригинали, проучват се бази данни.

Продължават да се развиват уменията на студентите да създават мини-глосари с базови термини и понятия в различни области на обществено-политическата тематика.

Очаквани резултати:
 • разпознаване на типовете текстуалност и жанрови особености в широк спектър от текстове в обществено-политическата сфера и определяне на адекватни преводачески подходи към тях;
 • умения за разпознаване на презумпции, алюзии, културни стереотипи и клишета и за предаване на културно-специфични елементи в превода;
 • умение за дефиниране и прилагане на стратегии за решаване на конкретни преводни проблеми;
 • овладяване на широк набор от метаезикови изразни средства, свързани с публичната сфера;
 • овладяване на базова терминология, най-често срещана в обществено-политическите жанрове;
 • овладяване на редакторски и коректорски техники;
 • затвърждаване на уменията за работа с различни справочни и помощни източници.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 10 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 40 %
 • курсов проект: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на художествени текстове, IІ част (английски език)
Доц. д-р Мария Пипева

Курсът разширява и надгражда над проблематиката, разработена в курса „Превод на художествени текстове (английски език) – първа част“. Въпреки тази приемственост втората част на курса има относителна самостоятелност и може да се посещава от студенти, непосещавали първата част.

Отново основна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст. Особено внимание се обръща на някои базисни принципи на запазването на кохезията в повествованието и описанието, а също и на особеностите на превода в отделни жанрове.

Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

 Работи се предимно с текстове от съвременната англоезична литература.

Някои от разискваните теми са:

 • Разчитане и предаване на логиката на повествованието.
 • Кохерентност и кохезия.
 • Стратегии на предаване на чуждото в превода: „одомашняване“ или „очуждаване“?
 • Стратегии в превода на пародия, хумор, алюзии, диалектизми.
 • Превод на литература за деца.
Очаквани резултати:
 • умения за самостоятелен анализ на художествен текст с оглед установяване на преводната проблематика;
 • умения за обоснован избор на преводаческа стратегия, която да доведе до адекватно предаване на текста;
 • напреднали умения в осъзнаването и адекватното предаване на междукултурни различия;
 • умения за критичен прочит на публикувани преводи и използване на адекватен метаезик в обсъждането им, включително и чрез кратко самостоятелно изследване, което би могло да послужи за основа на магистърска теза;
 • умения за саморедактиране и редактиране на преводен текст;
 • умения за ефикасно използване на справочни източници;
 • осведоменост за професионалните изисквания и стандарти при публикуването на художествени преводи, както и някои страни на преводаческата работа в реални условия (взаимодействие с издатели, работа с редактори и коректори и др.).
Оценяване
 • групова работа: 20 %
 • портфолио: 30 %
 • изпит: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Европейски институции и превод (английски + френски език)
Проф. д.ф.н. Весела Генова

Предназначението на лекционния курс в дисциплината „Европейски институции и превод“ е да запознае студентите с някои основни и важни специфики на превода в и за европейските институции. В часовете се работи с оригинални европейски текстове на английски и на френски език. Целта е студентите да придобият и развият специфични умения за адекватен и качествен професионален превод на такива текстове.

В курса на обучение по дисциплината „Европейски институции и превод“ са предвидени две писмени разработки, които представляват преводи на реални европейски текстове, непревеждани на български език.

В лекционния курс се разискват проблеми, свързани с особеностите на евролекта, както и различни проблеми на превода на европейски текстове на равнище лексика, структура и стил, анализират се автентични примери. Придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за решаване на практически преводачески задачи.

Курсът се води на български език, а работните материали са на български, английски и френски език.

Очаквани резултати:
 • придобиване на необходими базови познания за европейските институции и техните документи;
 • задълбочено разбиране на типовете, предназначенията, езика и стила на текстовете на европейските институции;
 • усвояване на съответната терминология;
 • умения за използване на онлайн бази данни на ЕС;
 • уверени и напреднали умения за превод на текстове на европейските институции;
 • умения за спазване на специфичните изисквания и указания на клиента;
 • умения за извършване на контрол на качеството при превеждане на европейски текстове от френски и от английски език.
Оценяване
 • групова работа: 20 %
 • портфолио: 30 %
 • изпит: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Превод на икономически текстове (английски език)
Доц. д-р Калина Братанова

Курсът запознава студентите с основни понятия от области като макроикономика, микроикономика, финанси и счетоводство. Превеждат се обзорни текстове, които засягат актуални проблеми на глобалната икономика и икономическата теория, както и фрагменти от автентични бизнес документи. Работата е организирана в четири тематични модула, всеки от които съдържа: една теоретична сесия, установяваща терминологично-понятийната рамка, две практически сесии за превод на текстове от английски на български и от български на английски език, и една задача за самостоятелна работа. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра. Оценяването става на базата на текущ контрол върху задачите за самостоятелна работа.

Микромодули: макроикономика, микроикономика, финанси.

Очаквани резултати:
 • адекватно разбиране и умения за превод на професионално ниво на специализирани текстове в областта на икономиката и финансите;
 • усвояване на базова терминология в тази област;
 • усвояване на методики за събиране и обмен на информация и източници за справки;
 • умения за компилиране и архивиране на собствени терминологични бази данни на различна тематика;
 • придобиване на междукултурна компетентност в областта на икономиката и финансите.
Оценяване
 • текуща самостоятелна работа: 50 %
 • контролни/финален тест: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Синхронен превод, II част (английски език)
Ас. Лика Пищалова

Целта на този курс е да въведе студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Фокусът е върху превод от английски на български, като рамка се използват сравнително прости и лесно приложими теоретични постулати, които да канализират усилията на обучаемите. Използват се реални текстове от последните пет-шест години, които обхващат най-често срещаните формати и регистри в конферентна ситуация. Преподавателят следи и анализира продукцията на обучаемите, като осигурява съвети и насоки, както и примери от собствената си практика. Необходимо е преподавателят да е практикуващ конферентен преводач, за да може действително да е в помощ на студентите. Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Очаквани резултати:
 • умения за използване на технологиите за синхронен превод;
 • напреднали умения за резюмиране и компресиране на устен и писмен текст;
 • умения за гладко и уверено предаване на смисъла на изходното изказване;
 • умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области;
 • умения за работа в екип.
Оценяване
 • тестова проверка: 25 %
 • текуща самостоятелна работа: 50 %
 • изпит: 25 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Консекутивен превод, II част (английски език)
Гл. ас. д-р Владимир Филипов

Дисциплината „Консекутивен превод, ІІ част (английски език)“ разширява и надгражда над проблематиката, разработена в курса „Консекутивен превод, І част (английски език)“, но има относителна самостоятелност и може да се изучава от студенти, неизучавали първата част. Първо се прави разширен преговор, а след това се затвърждават и развиват на по-високо ниво базовите техники и умения, свързани с консекутивния превод: техники за развиване на паметта, умения за извличане на информация от устен и писмен текст и за съставяне на тематични мини-глосари от термини, умения за водене на бележки и др.

Както и в първата част на дисциплината, студентите се насърчават да следят събитията по утвърдените световни медии, както и да се информират допълнително за историята и обществото на съответните държави с цел разширяване на общата си култура и езиковите познания, които са от ключова важност за работата на преводача.

Очаквани резултати:
 • усвояване на техники и затвърждаване на уменията за водене на бележки и резюмиране;
 • обогатяване на терминологичния и фразеологичен запас;
 • умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области;
 • усвояване на основни техники за развитие на паметта;
 • усвояване на основни техники за овладяване на стреса;
 • обогатяване на обща култура и повишена степен на информираност.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 25 %
 • изпит: 50 %
 • текуща самостоятелна работа: 25 %.
Хорариум
 • 30 часа лекции
Филмов превод и субтитри (английски + френски език)
Хон. ас. Андрей Георгиев – професионален преводач

Целта на дисциплината е да запознае студентите със спецификите на екранния текст, инструменталната роля на езикa в тази му употреба, особеностите на филмовия диалог, начините за оптимизация на текст с цел сбито предаване на най-ключовата за действието информация, представяне на видовете софтуер за субтитриране, видовете филмов превод в съвременен пазарен контекст и запознаване с изисквания и особености на професията „филмов преводач“, включително ролята му в процеса на филмообработка.

Курсът се базира на спецификата на филмовия превод като особен вид междуезикова, междукултурна, а често и интерсемиотична аудиовизуална трансформация. Студентите придобиват основните познания, необходими за преодоляването на ограниченията (физически, езикови и културни), характеризиращи субтитрирането и дублажа. Обръща се внимание на приликите и отликите на субтитрирането и дублажа с другите видове превод, писмен и устен, и се дава възможност на студентите да развият способности за прочит и сбито предаване на езиковия компонент от различни по тип филмови текстове. Курсът включва и индивидуална и групова работа в аудиторна и студийна обстановка.

Очаквани резултати:
 • усвояване на стратегии за адекватно превеждане на различни типове аудиовизуални текстове;
 • умения за използване на професионален софтуер;
 • развиване на уменията за резюмиране и компресиране на информация;
 • придобиване на знания за особеностите на филмовия диалог и умения за сбитото му предаване;
 • умения за създаване на собствени субтитри и основни умения в превода за дублаж.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 25 %
 • презентация: 25 %
 • курсов проект: 50 %.
Хорариум
 • 30 часа лекции
Творческо писане (английски език)
Гл. ас. д-р Мария Димитрова

Курсът по творческо писане цели да изгради у студентите по превод някои ключови умения и нагласи, необходими при създаването и редактирането на текстове от различни жанрове и в различни регистри.

Сред основните типове задачи, които студентите изпълняват, са дописването, пренаписването и писането на художествена проза. Посредством тези задачи студентите биват насърчавани да изследват възможностите, предлагани от различните изразни модалности и средства, и да развиват ясно съзнание за собствените си дискурсивни и стилистични решения на английски и български език. Освен своя собствена художествена проза, студентите пишат и рецензии на текстовете на останалите участници в курса.

Макар създаваните от студентите текстове да са основно в полето на художествената литература, така придобитите знания и умения са приложими към работата на преводача в целия спектър от текстови жанрове.

Оценяването става въз основата на портфолио, включващо както оригиналната художествена продукция на всеки от студентите, така и рецензиите на текстове на другите студенти. Оценява се и приносът към дискусиите в час.

Очаквани резултати:
 • уверено и умело боравене с по-широк спектър от езикови средства на английски и български език, с чувствителност към разнообразието от езикови и комуникативни ефекти;
 • развиване на уменията за аналитично и критично четене и затвърждаване на уменията за използване на подходящ метаезик;
 • развиване на практическите умения за създаване на цялостен текст;
 • развиване на практическите умения за резюмиране, парафразиране, преструктуриране на текстове на един език и в процеса на превода;
 • гъвкавост и прецизност на изказа.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 40 %
 • портфолио: 60 %.
Хорариум
 • 30 часа лекции
Стихотворен превод (английски език)
Гл. ас. д-р Ангел Игов

Целта на курса е да запознае студентите с основни принципи на превода на стихотворни текстове и да култивира у тях практически умения в тази област.

В курса на обучение са предвидени поредица разработки – учебни преводи на стихотворения от съвременни англоезични автори и заключителна курсова работа, обобщаваща и осмисляща резултатите от тази дейност.  В лекционния курс се разискват основните аспекти на проблематиката на адекватния превод на поезия с оглед на спецификата на тази дейност въобще и на традициите на българската преводаческа школа. В интерактивни занятия придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за развиване на практически умения при превода на римувани метрически стихотворения, свободен стих, раздвижен ритъм.

Очаквани резултати:
 • овладяване на основни знания за стихосложението в англоезичната и в българската културно-историческа традиция;
 • придобиване на познания за спецификата на превода на поетичен текст;
 • напреднали умения за стилистичен анализ на поетични текстове за целите на превода;
 • овладяване на стратегии за пресъздаване на различни типове прозодични системи;
 • умения за подбор и прилагане на подходящи стратегии за съхраняване на смисъла, стилистичните особености и въздействието на изходния поетичен текст;
 • умения за самостоятелен критически анализ и оценка на публикувани преводни текстове.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • тестове: 30 %
 • портфолио: 50 %.
Хорариум
 • 15 часа лекции
Практически френски език, II част
Гл. ас. д-р Малинка Велинова

Основната задача на дисциплината е да съдейства за усъвършенстването на степента на владеене на френския език за целите на двустранния превод, като практическите познания и умения, които са придобити в бакалавърския курс на обучение, се обвържат по-тясно с теоретичното познаване и разбиране на морфо-синтактичната и лексикалната структура на френския език.

За постигането на тази цел е необходимо първоначално изравняване на нивото на владеене на френския език на студентите, които не са завършили бакалавърския курс на Френска филология, с нивото на владеене на езика на бакалаврите от специалността (в случай че дисциплината бъде избрана от студенти с различно ниво), като се систематизират най-общо основните познания по френска лексика, без които преводът от и на френски език е немислим.

Вторият етап на обучението по дисциплината включва обвързването на развитите умения за писмена и устна комуникация на френски език със знанията, необходими за двустранния превод. За тази цел е необходимо да се  систематизират най-вече познанията по граматика на френския език, като се започне от основното и общото и се достигне до задълбоченото усвояване на особеностите, характерни за езика в различните му регистри. Това именно е акцентът в тази втора част на курса.

Практическата работа с текстове включва анализ на разнообразни автентични писмени и аудиовизуални документи от френскоезичните медии, от справочни и научни издания, както и от литературни произведения.

Очаквани резултати:
 • усъвършенстване на нивото на владеене на френския език за целите на превода.

Оценяване
 • тестова проверка: 20 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 30 %
 • изпит: 50 %.
Хорариум
 • 30 часа лекции
Последващо редактиране на машинен превод (английски и френски език)
Проф. д.ф.н. Весела Генова

Днес машинният превод се използва все по-широко, включително в българската преводаческа практика, и това налага съответно адаптиране на обучението на професионалните преводачи, което МП „Превод“ предлага. Към досега преподаваните общи познания за историята, принципите, проблемите, възможностите и предизвикателствата на машинния превод трябва да се добавят и базови умения за последващо редактиране на този превод. Тази специализирана дейност се отличава от редактирането на човешки превод и е вече добре описана и параметрирана както в научната литература, така и в международни стандарти (ISO 18587:2017).

Предложеният избираем курс въвежда задълбочено в спецификите, характерните особености и типовете грешки при съвременните видове машинен превод (чист невронен, невронен, съчетан със статистически, адаптивен) като основа за по-нататъшното усвояване на стандарта, принципите и похватите на последващото редактиране. Курсът съчетава теоретични изложения според актуалното състояние на машинния превод и редакционните практики с практическа работа с използването на основните системи за машинен превод като DeepL, eTranslation, ModernMT и др. Особено внимание се отделя на преводаческата етика при работа с машинен превод.

Очаквани резултати:
 • добро познаване на особеностите, предимствата и ограниченията на основните видове машинен превод днес;
 • умения за анализиране на машинния превод, откриване и систематизиране на характерните за него грешки и изготвяне на базова оценка на качеството му;
 • добро разбиране на спецификите на последващото редактиране на машинен превод, както и на изискванията към това редактиране по международния стандарт;
 • уверено владеене на специфичните похвати и етапи на последващото редактиране и адекватно прилагане на тези похвати и етапи в практиката;
 • познаване, разбиране и приемане на основните етически принципи и произтичащите от тях изисквания при работата с машинен превод, и прилагане на тези принципи в цялата си преводаческа дейност, което надхвърля рамките на конкретния курс.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • решаване на казуси: 20 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 60 %.
Хорариум
 • 15 часа лекции
 • 15 часа семинарни упражнения