Задължителни дисциплини

Забележка: Студентите посещават задължителните дисциплини Съпоставително езикознание, Културната традиция в превода на съвременни англоезични/френскоезични текстове и Жанр, стил и превод съобразно първия чужд език, с който са записани в магистърската програма.

Списъкът на задължителните дисциплини е актуален за учебната 2023/2024 г.

Първи семестър

Теория на превода, I част
Проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Курсът по теория на превода има теоретико-приложен характер. В първата му част са представени най-общо някои от основните теории на превода, като акцентът се поставя върху макролингвистичния, когнитивен подход към превода, който позволява да се обхванат и осмислят теоретично различните многомерни страни на преводаческата дейност, да се съчетаят гледните точки на различните дисциплини, които имат допирни точки с него.

Разгледани са ключови за теорията на превода понятия като преводимост/непреводимост, еквивалентност и адекватност, единица на превода и др. Обърнато е специално внимание на някои от лингвокултурологичните му аспекти, които често представляват сериозен проблем за преводача.

По-нататъшната структура на курса следва логиката на преводаческия процес: 1) Различните равнища на анализ на изходния текст от макроструктурата му до неговите микроединици; 2) Пресъздаването му в преводния език – преводаческите трансформации, прагматическата му адаптация и др.

Очаквани резултати:
 • осмисляне на параметрите, които играят роля при изграждането на смисъла на един текст и при пренасянето му от една култура в друга;
 • развиване на умения за анализ и решаване на преводачески проблеми с оглед на професионалната реализация;
 • усвояване на теоретичен инструментариум и метаезик за обосноваване на конкретни преводни решения;
 • разграничаване на приоритетите при превода на различните типове текст и изискванията, които поставят пред преводача;
 • развиване на умения за съобразяване с адресата и с целта, за която е предназначен преводът.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • презентация/реферат: 20 %
 • тестова проверка/изпит: 60 %
Хорариум
 • 15 часа лекции
Съпоставително езикознание (английски-български)
Доц. д-р Христо Стаменов

Курсът представя накратко основните идеи, принципи и методология на съпоставителното езикознание с оглед на нуждите на преводача. Обсъждат се различните видове съпоставителни изследвания, съпоставимост, посоката на анализ, преводимост, преводни корпуси. Обръща се внимание на специфичните особености на контрастивния анализ на различните езикови равнища, включително и някои макролингвистични проблеми, свързани с прагматиката и културологията. Разглеждат се някои специфични лингвистични трудности при превода между английски и български език. Отделя се време и за анализ на преводи. Курсът завършва със написване и защита на курсова работа: анализ на преводен текст в съпоставка с оригинала от лингвистична гледна точка на всички равнища – граматика, лексика, текст, стил или с фокус върху специфичен лингвистичен проблем. Изпитът се състои в защитата на курсовата работа.

Очаквани резултати:
 • познания за основните положения на съпоставителното езикознание и контрастивния анализ;
 • познания за най-съществените разлики и асиметрии между английския и българския език на различни равнища с оглед на тяхната приложимост в практическата преводаческа дейност;
 • умения за обосноваване на собствените преводачески решения въз основа на тези придобити знания;
 • умения за анализ и коментиране на преводи от лингвистично-транслатологична гледна точка.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 5 %
 • презентация и групова работа: 5 %
 • изпит: 30 %
 • написване и защита на курсова работа: 60 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Съпоставително езикознание (френски-български)
Гл. ас. д.ф.н. Ивайло Буров

Целта на дисциплината е да запознае студентите с основни теоретични и методологични аспекти на съпоставителния анализ, както и с конкретни проблеми, представляващи интерес от гледна точка на контрастивното изучаване на френския и българския език. Съпоставителното езикознание е сравнително нов дял от науките за езика. Тесните му връзки с типологията, теорията на превода и чуждоезиковото обучение определят интердисциплинарния му характер и приложната му насоченост.

В курса особено внимание се отделя на глаголната система в двата езика и на свързаните с нея функционално-семантични категории аспектуалност, темпоралност, модалност, залоговост.

Очаквани резултати:
 • познания за основните положения на съпоставителното езикознание и контрастивния анализ;
 • познания за най-съществените разлики и асиметрии между френския и българския език на различни равнища с оглед на тяхната приложимост в практическата преводаческа дейност;
 • умения за обосноваване на собствените преводачески решения въз основа на тези придобити знания;
 • умения за анализ и коментиране на преводи от лингвистично-транслатологична гледна точка.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 30 %
 • курсова работа: 70 %
Хорариум
 •  30 часа лекции
Езикова култура, I част
Проф. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

Целта на курса по дисциплината „Езикова култура“ е да обогати практическите познания на студентите за съвременния български книжовен език и да подобри уменията им да боравят с него. В I част се обръща внимание на правописните норми на българския книжовен език във връзка със съвременните и историческите фонетични закони. Обръща се внимание и на най-честотните съвременни отклонения от кодифицираната книжовноезикова норма, като се посочват обществените нагласи към тях. В тази част се разглеждат новите правила, въведени през 2012 г. с Официален правописен речник на българския език. Разглеждат се също лексикални проблеми, произтичащи от чуждоезикови влияния, а също и актуални процеси в лексиката, резултат от въздействието на интернет и социалните мрежи. Специални занятия са посветени на българската фразеология и употребата на фразеологизми в различни контексти. Знанията се затвърждават посредством решаване на конкретни казуси, задачи и езикови тестове.

Очаквани резултати:
 • критична самооценка, актуализиране и усъвършенстване на родноезиковата култура;
 • умения за адекватно боравене с различните стилистични пластове на лексиката и фразеологията на българския език при превода от английски/френски език;
 • развиване на умения за езикова (само)редакция и корекция;
 • получаване на познания и умения за избор на подходящи за конкретни цели речници и справочни източници.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 30 %
 • тестова проверка: 20 %
 • изпит: 50 %
Хорариум
 •  15 часа лекции
Бази данни и превод
Проф. д.ф.н. Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Бази данни и превод“ е студентите да придобият знания и умения за задълбочено и качествено документиране и справочна дейност за целите на професионалния превод посредством електронните медии и бази данни, както и чрез интернет, а също така, да развият аналитичен подход и  критична оценка за качеството на източниците. Силно застъпена е и самостоятелната работа.

Предложеният курс е на теоретично-приложна основа. Работата протича в два етапа в рамките на всеки блок от занятия: след първоначална теоретично-прагматична част следва приложно-практическа част от занятието.

Провежда се симулация на реални преводачески ситуации, в които студентите да откриват сами своите източници на информация и да осъществяват превод с професионално качество.

В хода на работата на студентите се предоставят богати ресурси за превода.

В курса на обучение по дисциплината „Бази данни и превод“ са предвидени три самостоятелни задания, които съставляват портфолиото на всеки студент. С тях студентите прилагат на практика придобитите познания и умения в контекста на реална преводаческа задача. Трите задания се предават на равни интервали в хода на семестъра в съответствие с напредването по съдържанието на курса. Специално внимание се обръща на разпределението и управлението на времето.

Езикът на обучението е български, като в хода на обучението се предлагат базови материали за работа на български, френски и английски език. Осигурена е обратна връзка за качеството на работата.

Очаквани резултати:
 • умения за идентифициране на необходимостта от използване на справочни източници и използването на възможностите им за целите на професионалния превод;
 • умения за ефективно търсене в различни бази данни и критично оценяване на приложимостта им в конкретни преводачески ситуации;
 • умения за правилното и резултатно използване на офлайн и онлайн информационни ресурси;
 • развиване на критичен аналитичен подход към информационните ресурси;
 • умения за прилагане в преводаческата практика на тематични познания, свързани с езиковата индустрия.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 30 %
 • текуща самостоятелна работа: 70 %
Хорариум
 •  15 часа лекции
Компютърна текстообработка и редактиране за преводачи
Проф. д.ф.н. Весела Генова

Основната цел на дисциплината е да подпомогне студентите да структурират, задълбочат и развият професионалните си умения за работа с текстообработващи програми за превод и редактиране на преводни текстове. Чрез задълбочено и структурирано запознаване с най-използваните и разпространени текстови процесори и придобиване на практически умения за прилагане на техните функции в различни преводачески ситуации студентите се научават да работят технически грамотно, системно и адекватно с текстови процесори и да редактират вече направени преводи с тяхно използване – важни и необходими за преводача умения, които те пренасят незабавно и прилагат в други курсове по специализиран превод. В рамките на дисциплината студентите се запознават и с някои специализирани видове текстообработка и редакция като анотиране, резюмиране, начални стъпки в редактиране на машинен превод и др.

Изпълнението на две самостоятелни задания затвърждава придобитите умения и компетентности за текстообработка и редактиране.

Очаквани резултати:
 • умения за критично оценяване и подбор на най-подходящите професионални техники и процедури за компютърна текстообработка и редактиране в конкретна ситуация и съобразно изискванията на съответната медия;
 • утвърждаване и прилагане в реални ситуации на умения за текстообработка и редактиране на най-високо професионално равнище;
 • базови умения за ефективно използване на машинен превод и качествено последващо редактиране на машинни преводи;
 • повишаване на бързината и качеството на работа в други курсове по специализиран превод;
 • развиване на способностите за комуникация с колеги и клиенти във връзка с професионалната дейност в областта на текстообработката и редактирането.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • тестове: 30 %
 • портфолио: 50 %.
Хорариум
 •  15 часа лекции
 • 15 часа практически упражнения

Втори семестър

Културната традиция в превода на съвременни англоезични текстове
Проф. д.ф.н. Евгения Панчева

Дисциплината цели да запознае студентите с теорията и практическите проявления на интертекстуалността и да развие у тях умения за разпознаване на присъствието на основните хипотекстове на англоезичното писане като Библията и класическата митология в съвременни текстуални образци.

Като въвежда Библията и митологията в наличния контекст от знания на студентите и ги запознава с понятията „хипотекст“ и „хипертекст“, курсът проследява накратко рецепцията на Библията и класическата митология в англоезичната традиция и осмисля присъствието им в английската и американската култура, а също така и смисъла на произведения от канона, базирани на тях. В практическите занятия, които преобладават, се разглеждат съвременни художествени и нехудожествени текстове и проявите на този тип интертекстуалност и култура в тях.

Очаквани резултати:
 • придобиване на междукултурна компетентност: начален опит в превода на понятия от Библията и античната митология, както и извличане на тяхната значимост и смисли в английски и американски публицистични и художестве ни текстове от ХХ и ХХI в.;
 • осъзнаване на влиянието на културната традиция върху преводаческите решения;
 • развиване на успешни стратегии за проследяване на препратки/алюзии към митологията, религията и т.н. чрез използването на подходящи информационни източници;
 • адекватно възпроизвеждане в българския превод на изисквания от ситуацията и жанра регистър в зададения на английски писмен текст;
 • умения за анотиране на превежданите текстове;
 • умения за редактиране на свои и чужди художествени преводи, вписани в съответните тематични области.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 10 %
 • портфолио: 40 %
 • курсова работа: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Културната традиция в превода на съвременни френскоезични текстове
Проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Дисциплината „Културната традиция в превода на съвременни френскоезични текстове“ въвежда бъдещите преводачи в спецификите на превеждането на съвременни литературни творби, вписани във френскоезичната културна традиция. Застъпените области са най-вече религия, митология, изкуство и психоанализа. Особено внимание се обръща на способността за ориентиране в референциите и културемите. Целта е студентите да усвоят основните лексикални, синтактични и стилистични особености на съвременната френска проза с оглед на подобряването на качеството на техните преводи. Стремежът е да се поставят основите на някои професионални преводачески компетентности (езикова, интеркултурна, тематична, информационна), които да позволят въвеждането на студентите в продуктивното измерение на преводаческите услуги.

Очаквани резултати:
 • придобиване на междукултурна компетентност за превеждане на съвременни френскоезични художествени текстове с богата референциалност в областите на религията, митологията, изкуството и психоанализата;
 • осъзнаване на влиянието на културната традиция върху преводаческите решения;
 • развиване на успешни стратегии за проследяване на препратки/алюзии към митологията, религията и т.н. чрез използване на подходящи информационни източници;
 • умение за прилагане на адекватен понятиен и методологичен инструментариум в анализа на макроструктурата и стилистиката на художествени текстове, свързани с тези области;
 • умения за адекватно превеждане на текстове с този тип интертекстуалност;
 • умения за редактиране на свои и чужди художествени преводи, вписани в съответните тематични области.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 30 %
 • портфолио: 30 %
 • курсова работа: 50 %
Хорариум
 •  30 часа лекции
Теория на превода, IІ част
Проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Втората част на курса по теория на превода разглежда проблеми, свързани с рецепцията на преводния текст. Проследява се лъкатушенето на превода през вековете между адаптирането, дори присвояването на чуждия текст от приемната култура и, напротив, стремежът на преводача да възпроизведе максимално точно формата на оригинала. Разгледани са сложното и комплексно взаимодействие на текста с приемащата го литературна система, отношението и взаимодействието между преводна и национална литература.

Анализирани са и специфичните проблеми, които поставят пред преводача някои конкретни типове текст. Накрая се прави исторически преглед на ролята, която преводът е играл и играе за развитието на културата и науката, за изграждането, обновяването и обогатяването на националните езици и литератури.

Очаквани резултати:
 • разбиране на сложното взаимодействие на преведения текст с чуждата публика и с приемащата го национална литература;
 • умения за прилагане на тези познания в анализи на преводи и в собствената преводаческа практика;
 • умения за намиране на точния баланс между одомашняване и отчуждаване;
 • усвояване на подходи към превода на фразеология, устойчиви сравнения, пословици, игрословици, метафори и успешно прилагане в преводната практика
Оценяване
 • самостоятелна работа/домашни задания: 25 %
 • тестова проверка: 25 %
 • курсова работа: 50 %
Хорариум
 •  15 часа лекции
Езикова култура, ІI част
Проф. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

Втората част на курса надгражда вече усвоените познания и умения през първата му част. Продължава работата върху нормите на българския правопис. В тази част също се предлагат езикови тестове и алгоритми, чрез прилагането на които студентите да бъдат улеснени в прилагането на граматичната книжовна норма. Обръща се внимание също така на ситуативната обвързаност и на вариативността при следването на книжовната норма. Студентите се запознават с особеностите на българския глагол и употребата на членовете на глаголните категории. Отделено е време и на българската пунктуация и особено на пунктуацията при цитиране. Курсът предлага и обширен набор от упражнения за самостоятелна работа.

Очаквани резултати:
 • увереност в писането и говоренето съгласно кодифицираните книжовноезикови норми;
 • умение за прилагане на правилата и самостоятелно решаване на различни недоизяснени казуси;
 • познания за богатството на българския глагол и умения за адекватното му използване в превода;
 • умения за адекватно пунктуационно и графично оформление на различни типове текстове.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • тестова проверка: 30 %
 • изпит: 50 %
Хорариум
 •  15 часа лекции
Софтуер и превод
Проф. д.ф.н. Весела Генова
Ас. Мария Тодорова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Софтуер и превод“ е да запознае системно и задълбочено студентите със съвременните софтуерни продукти в помощ на превода, така че те да придобият знания и умения за тяхното използване за целите на превода.

Предложеният курс е на теоретично-приложна основа. След първоначално запознаване с различни софтуерни продукти за превода се провеждат практически занятия за по-задълбоченото им опознаване и прилагане. Курсът предлага аналитичен обзор и критичен поглед върху най-разпространените продукти в помощ на превода (CAT tools), тяхната роля, място и граници на приложимост в преводаческия процес.

Приложната част на курса се базира на реална и актуална преводаческа практика. Провежда се симулация на реални преводачески ситуации, в които студентите да откриват сами своите източници на информация и да осъществяват превод на професионално равнище с помощта на съответните софтуерни инструменти. 

В курса на обучение по дисциплината „Софтуер и превод“ са предвидени три до четири практически разработки – задания.

Езикът на обучението е български. В рамките на практическите задания се използват и френски и английски език.

Очаквани резултати:
 • овладяване и уверено самостоятелно използване на редица софтуерни приложения за преводачи (RWS Trados Studio, WordFast Anywhere, Phrase и др.) в професионални ситуации;
 • умения за извършване на ефективна проверка на качеството с помощта на различни софтуерни инструменти;
 • умения за изпълнение на преводачески проект в съответствие с професионалните изисквания.
Оценяване
 • текущо оценяване чрез тестове: 40 %
 • портфолио: 60 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
 • 30 часа практически упражнения
Жанр, стил и превод
Доц. д-р Зелма Каталан (английски език)
Проф. д.ф.н. Ирена Кръстева (френски език)

Целта на лекционния курс към дисциплината „Жанр, стил и превод“ е да запознае бъдещите преводачи със специфичните особености на дискурса и функционалните стилове на най-често подлежащите на превод жанрове, както и да развие умения за техния анализ. Дисциплината развива у студентите усет за разнообразието на структурно-стилистични и реторически елементи, с които авторите постигат комуникативната си цел съгласно ситуацията, средата и вида на публиката си. В лекционната част са застъпени основни теории на жанра, дискурса и стила, понятийният им апарат и методологиите на анализ.

Студентите добиват умения за разпознаване на типовете текст, тяхната структура, реторика, регистри и езиковите средства, с които са постигнати. Разискват се проблеми, свързани с нормите на употребата на функционални стилове в английския/френския и българския език. Стратегиите за намиране на подходящи еквиваленти в българския превод се анализират в интеркултурна перспектива. Студентите се запознават и със стилистичните и реторическите особености на устната комуникация при предаването ѝ в писмени текстове и прилагат на практика съответния аналитичен инструментариум с цел да намерят адекватни преводни решения.

Очаквани резултати:

В края на курса студентите ще могат:

 • да идентифицират специфични за англоезичната/френскоезичната и българоезичната общност правила за общуване в различни социокултурни ситуации;
 • да идентифицират регистрите на текстове от различни жанрове и да подбират адекватни за комуникативната цел съответствия при превода;
 • да подбират и да обосновават адекватен понятиен и аналитичен инструментариум и методология за използването му при анализ на макроструктурата и стилистиката на текстове от различни жанрове;
 • да правят обосновани връзки между използваните езикови варианти и социокултурната ситуация на функционирането им;
 • да сравняват текстове от един и същ жанр на всеки от двата езика и да правят теоретично обосновани заключения относно езикови и стилистични вариации с оглед на превода;
 • да осъзнават влиянието на динамиката на жанровите традиции върху преводаческите решения;
 • да аргументират дадена позиция в академичен текст;
 • да редактират свои и чужди текстове;
 • да усъвършенстват уменията си за самооценка и работа в екип.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии и работа в клас: 50 %
 • текуща самостоятелна работа/контролно: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Доц. д-р Мария Пипева

Трети семестър

Методология на научното изследване и на научния текст
Доц. д-р Мария Пипева

Курсът запознава студентите с основните принципи и изисквания, на които трябва да отговаря научното изследване в областта на хуманитаристиката и по-специално в преводознанието. Разискват се методите и етапите на научното изследване – избор на тема, съставяне и изследване на корпус, документиране на резултатите, написване на аналитично изложение, боравене с източници, цитиране, съставяне на библиография, избягване на плагиатство. Въвеждат се специфичните параметри на различните типове магистърски тези в МП „Превод“ и се дискутират етапите в написването на магистърската теза и подготовката за нейната защита.

Очаквани резултати:

В края на курса от студентите се очаква да могат:

 • да търсят ефективно научна литература по дадена проблематика;
 • да четат критично, да извличат и резюмират информация от академични текстове;
 • да извличат и систематизират емпиричен материал по избраната проблематика от оригинални текстове и техните преводи в сравнителен план;
 • да формулират и аргументират собствена позиция в академичен текст, без да допускат плагиатство;
 • да структурират наблюдения, аргументи и изводи в логично организиран текст;
 • да оформят научния апарат според приетите стандарти;
 • да извършват езикова и стилистична редакция на собствения си научен текст;
 • да преведат, редактират и извършат проверка на качеството на преводен откъс, тематично свързан с избраната тема на магистърската теза.
Оценяване
 • участие в тематични дискусии в часовете: 20 %
 • практическа изследователска задача: 10 %
 • критичен преглед, устна презентация и рецензия на вече защитена магистърска теза в областта на преводознанието: 70 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
Управление на преводаческата дейност
Гл.ас. д.ф.н. Ивайло Буров

Целта на лекционния курс към дисциплината „Управление на преводаческата дейност“ е да запознае студентите със спецификата на преводаческата професия и с превода като услуга, предлагана на реалния пазар. В лекционния курс и практическата работа, която ще извършват студентите, се покриват теми като взаимоотношенията клиент-фирма-преводач, маркетингови стратегии, финансово планиране и политика, управление на качеството, ролята на конкретни параметри – жанр и степен на специализираност на текста, срокове, заплащане. Разискват се успешни стратегии в търсенето на работа като преводач (писане на професионална автобиография, представяне на интервюта за работа и пр.). Специално внимание се обръща и на професионално-етичните компоненти на професията. Застъпен е основно българският контекст, но студентите се запознават и с условията и стандартите в други европейски държави. Студентите имат възможност да чуят и да разговарят с професионални преводачи и представители на преводачески агенции от България и чужбина.

Очаквани резултати:
 • придобиване на основни познания за спецификата на преводаческата индустрия и състоянието на пазара на преводачески услуги в България;
 • придобиване на познания за най-добрите съвременни практики в предоставянето на езикови услуги, чрез срещи и дискусии с опитни практикуващи преводачи и представители на преводаческия бизнес;
 • запознаване с основните подходи и принципи в управлението на преводаческа фирма и стъпките за основаване на собствена фирма и регулацията на функционирането ѝ, законодателните основи на преводаческата практика, проучването на пазара и уменията за реклама на услугата в национален и международен мащаб;
 • развиване на преводаческата етика и междуличностните умения като същностно професионално качество.
Оценяване
 • групова работа: 25 %
 • участие в дискусии: 25 %
 • курсов проект: 50 %
Хорариум
 • 30 часа лекции
 • 30 часа практически упражнения
Преводачески проект – симулация
Проф. д.ф.н. Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Преводачески проект-симулация“ е да запознае студентите с аспектите на подготовка, проектиране и осъществяване на реален преводачески проект в рамките на глобална симулация. Проектът предвижда симулиране на реалния процес на предоставяне на преводаческа услуга от поръчването на превода до получаването на готовия продукт от клиента. В лекционните занятия се предоставя първоначално обучение в три основни насоки: глобална симулация, управление на проекти и особености на преводаческия проект, и се дават конкретни инструкции. След приключването на проекта се извършва анализ на резултатите.

В практическите упражнения към дисциплината „Преводачески проект-симулация“ придобитите в лекционния курс теоретични знания се прилагат в практическата страна на преводаческия проект. За целите на глобалната симулация студентите се разделят на работни групи, всяка от които представлява преводачески екип, като те получават съответните професионални роли в рамките на групата. На всяка група се възлага реален текст за превод, определят се срокове и технически изисквания, като може да се договаря дори и заплащане. Възлагат се и определени специализирани технически изисквания за използване на определен софтуер за подпомагане на превода (Phrase или друг). Студентите документират всеки етап от развитието на проекта. Те са наблюдавани от преподавателя, който оценява работата им. След приключването на задачата всеки от студентите подготвя отчет, като се изготвя и общ отчет от студента ръководител на проекта.

Езикът на преподаване е български. Възлаганите за превод реални текстове са на френски и на английски език.

Очаквани резултати:
 • развиване на по-високо професионално ниво на уменията в областта на проектната дейност за изготвяне и управление на проекти в контекста на преводаческата дейност;
 • усвояване и упражняване на метаезика, използван от доставчиците на езикови услуги (преводачески агенции и други);
 • развиване на умения за работа в екип, планиране, разпределение на времето, отговорност, прецизност и високо качество на работа при ограничени срокове и под напрежение;
 • развиване на умения и компетентности за адекватна и качествена професионална комуникация;
 • прилагане в реална преводаческа практика на знания и умения, придобити в редица дисциплини, изучавани в програмата;
 • успешна подготовка, проектиране и осъществяване на реален преводачески проект.
Оценяване
 • колективно проучване: 10 %
 • участие в дискусии: 10 %
 • решаване на казуси (преводачески проект): 80 %
Хорариум
 • 15 часа лекции
 • 15 часа семинарни занятия
 • 30 часа практически упражнения

Трети семестър

Стаж по превод
Проф. д.ф.н. Весела Генова
Доц. д-р Мария Пипева

Дисциплината „Стаж по превод“ има за цел да осигури практическо приложение на придобитите в хода на обучението в Магистърска програма „Превод“ знания и умения в реална работна среда.

Продължителността на стажа по учебен план е 120 учебни часа (които се равняват на 90 астрономически часа). Стажът се структурира в две части:

1) 30 астрономически часа (40 учебни часа) присъствен стаж в преводаческа агенция (изпълнява се през 3-ти семестър). Присъственият стаж се планира и осигурява от ръководството на магистърската програма. Стажът се провежда в рамките на 1 седмица без прекъсване, 5 работни дни по 6 часа, в преводаческа агенция, като по този начин се осигурява пълно потапяне в професионалната среда на преводача. Студентите изпълняват разнообразни преводачески, редакторски и организаторски задачи. Оценката за този стаж се образува от преценката на агенцията за качеството на работата и оценката върху пакет от тестови преводи. Тази оценка се равнява на 50% от общата оценка за стажа. Стажът се организира, наблюдава и оценява от преподавателите титуляри в тясно сътрудничество с отговорния за стажа на студентите директор в агенцията.

2) 60 астрономически часа практически преводачески стаж – в преводаческата или по-общо в езиковата индустрия (агенция, бюро за преводи, издателство, преводачески отдел на фирма, държавна институция, НПО и пр.) или чрез приравнен към страници превод при съотношението 4 стр. = 8 часа, тоест, 30 стандартни страници). Част 2) се изпълнява в течение на 2-ри и 3-ти семестър при ясно определени условия.

Студентите представят портфолио с продукти (преводи), справка за извършените дейности и отчет за стажа.

Очаквани резултати:
 • прилагане в практиката на придобитите знания и умения по време на обучението;
 • изпълняване на реални задачи на различни позиции и в различни професионални роли, свързани с работата на преводача;
 • осъзнаване в реална работна среда на професионалните отговорности и изискванията на професионалната етика на преводача;
 • професионално ориентиране.
Оценяване
 • отчети за стажа и характеристика от агенцията: 30 %
 • зададени от агенцията преводи: 70 %
Хорариум
 • 120 часа стаж