МП „Превод“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководители на програмата:

доц. д-р Мария Пипева

Катедра „Англицистика и Американистика“

проф. д.ф.н. Весела Генова

Катедра „Романистика“

Общо описание

Магистърска програма „Превод“, съвместна програма на катедра „Англицистика и американистика“ и катедра „Романистика“ във ФКНФ, СУ „Свети Климент Охридски“, цели да осигури професионална подготовка на бъдещи преводачи. Тя обхваща редица основни и специализирани области на превода. Основният фокус на програмата е подготовката на писмени преводачи, но тя дава възможност и за изграждане на първоначални умения в областта на консекутивния и синхронния превод.

Програмата е редовно акредитиран член на ЕМТ (Европейската мрежа на магистърски програми по превод) от 2009 година насам. ЕМТ е регистриран знак на Европейската комисия за качество на обучението по превод. Членството в мрежата се подновява на всеки 5 години след изключително стриктна процедура за оценяване и при силна конкуренция. През 2019 г. програмата за трети път беше избрана за една от 85-те настоящи членки, измежду 109 подадени кандидатури. В момента програмата е в процес на акредитация за четвърти път, за периода 2024-2029 г.

Съгласно европейските изисквания програмата е триезична: английско-френско-българска. Насоката на програмата е към овладяване на превода от двата чужди езика – английски и френски – на български език. Същевременно се дава възможност и за специализиране по превод само от английски на български или само от френски на български за онези, които не са готови да работят и с двата чужди езика.

Обучението е редовно, по държавна поръчка или като платена форма. Провежда се в три семестъра и съответства на общо 90 кредита ECTS, по 30 кредита на семестър, при съответната кредитна тежест на всяка дисциплина (задължителна, избираема и практика).

В обучението е включен стаж в преводаческа агенция и в други институции. Предлагат се множество възможности за студентски мобилности.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа.

Програмата е ориентирана към практиката с оглед на овладяването на преводачески умения от различен характер, но е и високо академична. Като всички останали магистърски програми тя съдържа комплекс от теоретични дисциплини, чиято цел е да подготвят нейните участници не просто като изпълнители на елементарни преводачески задачи, а като специалисти от най-висока класа в една професия, която ще заема все по-важно място в живота на нашето общество и чийто престиж отдавна не подлежи на съмнение.

Със силно диференцирания си състав от избираеми дисциплини програмата дава на студентите специализирани тематични знания съобразно основните области на превода в глобален мащаб: обществено-политически, научно-технически, административно-управленски, медицински, художествен, филмов и др. Предлага се и увод в устния превод.

Вътрешно профилиране

Магистърската програма по Превод позволява вътрешно профилиране в две области:

1) Преводачи с два чужди езика (с английски и френски език);

2) Преводачи с един чужд език (с английски или с френски език).

Студентите от първия профил следва да включат в своята програма избираеми дисциплини на двата езика, а магистърската им дипломна работа също ще изследва материал на двата езика.

Студентите от втория профил включват в своята програма задължителните за съответния език дисциплини с определен хорариум, както и свободно избрани курсове според изисквания брой кредити.

Занятията формират преводачески умения главно от чуждия към родния език, съгласно установените критерии в европейските институции. Същевременно е застъпен и преводът от роден към чужд език.

Кратка история на програмата

2004 г.

МП „Превод“ е създадена в катедра „Романистика“ на ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“. Програмата предлага академично и същевременно ориентирано към практиката обучение по превод между френски и български език и се радва на голям интерес.

2007 г.

С усилията на проф. Стоян Атанасов и проф. Александър Шурбанов МП „Превод“ се трансформира в триезична програма, предлагана съвместно от двете най-големи катедри във ФКНФ: Катедра „Англицистика и американистика“ и катедра „Романистика“.

Преподавателският екип е съставен от преподаватели от двете катедри, както и от други факултети, като още от самото начало включва и видни професионалисти на превода от практиката.

2009 г.

Първа акредитация за членство в наскоро създадената мрежа на европейски магистърски програми по превод ЕМТ. МП „Превод“ става единственият член от България.

2014 г.

Втора акредитация за членство в мрежата ЕМТ с много стриктни и усложнени изисквания. Междувременно през 2012 г. е регистриран Европейски знак за качество ЕМТ. МП „Превод“ преминава успешно тази акредитация, потвърждава членството си в ЕМТ и става носител на Европейския знак за качество ЕМТ.

2019 г.

Трета успешно премината акредитация за членство в мрежата ЕМТ и ползване на знака за качество ЕМТ.

Кои са нашите студенти?

МП „Превод“ е отворена към студенти с различна квалификация и професионален опит. За прием в програмата няма изискване за завършена бакалавърска степен именно по филология. Програмата също така проявява гъвкавост към индивидуалните потребности на студенти с увреждания и във всяко отношение улеснява тяхното следване и стажуване.

Повече за условията за прием вижте тук.

Статистиката за състава на студентите през последните 8 години е следната:

 • 70 % завършили английска/френска филология;
 • 5,7 % завършили други филологии;
 • 24,2 % завършили висше образование в друга професионална област.

Около 7 % от студентите са професионалисти, които отдавна работят в езиковата индустрия или другаде и които желаят да продължат и задълбочат образованието си.

На графиката вдясно: брой на студентите по работни езици от създаването на магистърската програма през 2004 г. до академичната 2023/24 г.

Общият брой на студентите, преминали досега през МП „Превод“, възлиза на 313 души.

Професионални умения

В процеса на обучението си студентите в магистърска програма „Превод“ добиват умения за:

 • предоставяне на преводачески услуги, управление на собствен бизнес, реклама и пр.);
 • междукултурно общуване и междуличностно общуване при работа в екип; управление на екип;
 • бързо боравене с информация – справяне с езиковите различия, разбиране на експлицитни и имплицитни значения, намиране на стилистично адекватни решения;
 • търсене на информация посредством използване на критични подходи при подбора на надеждни източници;
 • използване на най-модерните технологични нововъведения в областта на преводаческата дейност и боравенето с терминология;
 • тематични умения, основани на специализирани познания в определени области;
 • анализ и представяне на аргументи, критично мислене;
 • личностно и професионално израстване чрез инициатива, интелектуално любопитство и мотивация.

Предвиденият в ІІІ семестър стаж дава възможност за прилагане и усъвършенстване на придобитите знания и умения в практиката.

Програмата разполага с адекватно и постоянно осъвременявано техническо и софтуерно оборудване, включително и с необходимото програмно осигуряване за обучение и работа като най-новите версии на професионални софтуерни пакети за преводачи. Специалността залага на информационните технологии за комуникация при осъществяването на съвременно и ефективно университетско преподаване и обучение.

Професионални компетентности

Завършилите магистърска програма „Превод” притежават следните професионални компетентности:

 • високо ниво на владеене на всички аспекти и стилистични равнища на чуждия език (или езици), както и на родния език;
 • познания в областите на икономиката, финансите, законодателството, науката, техниката и творческата култура;
 • способност за предаване на писмен текст от чуждия към родния език бързо, точно и в съответствие с конвенциите и предназначението на текста;
 • способност бързо и ефективно да боравят с фонови знания (факти, терминология и пр.), необходими за създаването на превод на професионално ниво, дори и в по-малко известни области;
 • способност за използване на софтуерни инструменти за подпомагане на превода, терминологични бази данни, както и стандартен офис софтуер;
 • разбиране на професионалните аспекти, като например историята, етиката, принципите, практиките и институциите в областта на превода;
 • знания и умения за работа в екип, управление на проекти и критична оценка на качеството;
 • способност за критична самооценка и умения за повишаване на квалификацията, за управление и разпределение на времето;
 • основни познания за управление на собствен бизнес и за съвременни средства за професионална реализация на високо ниво.

Обучението е изцяло съобразено с Референтната рамка на преводаческите компетентности на мрежата ЕМТ. Вижте тук за повече подробности за рамката.

Професионална реализация

Квалификацията „Преводач с английски език“/„Преводач с френски език“, придобита в рамките на магистърска програма „Превод“, позволява на дипломираните студенти да се реализират като писмени преводачи в различни обществени  и частни институции, фирми и организации в България, в Европейския съюз и другаде; в преводачески агенции като преводачи, организатори на преводната дейност и ръководители на проекти; като преводачи на филми; преводачи на художествена литература и на длъжности в редакции, книгоиздателства, рекламни агенции, отдели и компании за връзки с обществеността; в дейности по локализация на софтуер и уеб страници; при съпровод на делегации и устен превод; във всякакви други структури, изискващи преводачески знания и умения.